Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Sökresultat - Riksantikvarieämbetet

Sök »
Din sökning gav 110 träffar. Klicka på titeln för mer information eller lägg den i din kundvagn direkt. Om Du inte hittar titeln vid sökning se Söktips

Fördjupa min sökning

 • Gamla trädgårdsväxter : nyttans och nöjets biologiska kulturarv

  Gamla trädgårdsväxter : nyttans och nöjets biologiska kulturarv

  Häftad - 2014 - Svenska - ISBN: 9789172096868

  Odlade växter kan leva kvar i naturen långt efter att händerna som planterade och skötte dem är borta. Sådana kvarstående växter kan hjälpa oss att hitta platser där människor bott även när andra spår saknas. De kan också tillföra information som in…

 • Ängar och slåtter : historia, ekologi, natur- och kulturmiljövård

  Ängar och slåtter : historia, ekologi, natur- och kulturmiljövård
  av Anna Westin, Tommy Lennartsson

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789172098381

  Denna kunskapssammanställning har tagits fram inom satsningen ”Skötsel av kulturpräglad natur” som finansieras av Naturvårdsverket och Riksantik­varieämbetet och görs i samarbete med Centrum för biologisk mångfald. Satsningen syftar till…

 • I valet och kvalet : grundläggande frågor kring värdering och urval av kulturarv

  I valet och kvalet : grundläggande frågor kring värdering och urval av kulturarv

  Häftad - 2012 - Svenska - ISBN: 9789172096134

  Riksantikvarieämbetet kraftsamlar kring området värdering ochurval. Det behövs mer kunskap om hur kulturarvens värden tas tillvara i arbetet för utvecklingen av ett hållbart samhälle med goda livsmiljöer.Den här boken lyfter angelägna frågor kring k…

 • Liggtimmerhus : tillsyn och reparation

  Liggtimmerhus : tillsyn och reparation
  av Henrik Kjellberg, Uno Söderberg

  Häftad - 2012 - Svenska - ISBN: 9789172095939

  Ingen byggnadstyp har en sådan förankring i folkmedvetandet som liggtimmerhuset. Det har kommit att i hög grad prägla vår äldre byggnadsvård. Här visas hur liggtimmerhus ska vårdas och repareras så att de bevaras som vittnesbörd om sitt byggnadsskic…

 • TRÄ : Byggnadsmaterial förr och nu

  TRÄ : Byggnadsmaterial förr och nu
  av Uno Söderberg, Henrik Kjellberg

  Häftad - 2012 - Svenska - ISBN: 9789172095861

  Erfarenheterna av trä som byggnadsmaterial är goda, flerhundraåriga byggnader finns fortfarande bevarade i gott skick. Denna skrift redovisar synsätt och krav som bör ställas på trä för restaureringsarbeten av kulturhistoriskt värdefulla byggnader.…

 • Byggnadsmåleri med traditionella färgtyper

  Byggnadsmåleri med traditionella färgtyper
  av Henrik Kjellberg

  Häftad - 2012 - Svenska - ISBN: 9789172095847

  Traditionella färgtyper som linoljefärg, slamfärg och kalkfärg har använts i århundraden. De äldre färgerna är många gånger fördelaktiga ur både teknisk och ekonomisk synpunkt. I äldre miljöer är det även historiskt riktigt att begagna sig av tradit…

 • De obesuttnas arkeologi : människor, metoder och möjligheter

  De obesuttnas arkeologi : människor, metoder och möjligheter
  av Martin Hansson, Svensson Svensson, Pia Nilsson

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789172098626

  De förhållandevis sentida spåren efter de obesuttna – som torpare, backstugusittare, hantverkare och arbetare – finns överallt i jordbrukets, skogens och städernas landskap, men har sällan uppmärksammats av den traditionella arkeologin.…

 • Järnplåt

  Järnplåt
  av Riksantikvarieämbetet Myndighet

  Häftad - 2012 - Svenska - ISBN: 9789172095885

  Gamla plåttak har i allmänhet reparerats många gånger och det finns få bevarade större avtäckningar av hög ålder. Skriften vill visa hur avtäckningar med järnplåt bör underhållas och repareras. Främst behandlas frågor som är viktiga för att byggnade…

 • Att tyda landskapets berättelser : en metod att tolka biologiskt kulturarv

  Att tyda landskapets berättelser : en metod att tolka biologiskt kulturarv

  Häftad - 2014 - Svenska - ISBN: 9789172096981

  Det biologiska kulturarvet utgör levande avtryck av mänsklig aktivitet. Konsten att förstå vad arter och biologiska strukturer berättar bygger på att man kombinerar biologisk kunskap med kunskap om människans användning av ekosystemen. Ofta tillför…

 • Skiffertak

  Skiffertak
  av Anna Blomberg, Kristina Linscott

  Häftad - 2012 - Svenska - ISBN: 9789172096356

  Ett stort antal skiffertak är i dag i behov av omläggning. Författarna ger råd och vägledning vid reparationer och underhåll av äldre skiffertak. Det handlar både om förhållningssätt och hur man praktiskt utför arbetet. Dessutom ges en historisk öve…

 • Skötsel av historiska trädgårdar : klippta lövbärande häckar

  Skötsel av historiska trädgårdar : klippta lövbärande häckar
  av Sara utter, Joakim Seiler, Maria Nyman-Nilsson

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789172098237

  Skriften handlar om hur man kan tänka vid val avskötselmetod för att tillvarata kulturhistoriska värdeni historiska trädgårdar, med fokus på den lövbäranderumsbildande klippta häcken. Här redovisas inteväxtval, arter, sorter, planteringsanvisningar…

 • Inventering av biologiskt kulturarv

  Inventering av biologiskt kulturarv
  av Anna Westin, Tomas Ljung, Tommy Lennartsson

  Häftad - 2015 - Svenska - ISBN: 9789172097216

  Föreliggande skrift är framför allt en fältmanual tillbiologiskt kulturarv (och ett urval av andra biologiskakulturbärare), en checklista med bilder ochbeskrivningar. Det tar också upp några aspekterpå själva metodiken för inventering, kartering och…

 • Fäbodar och fäbodskogar : biologiskt kulturarv i nordliga skogar

  Fäbodar och fäbodskogar : biologiskt kulturarv i nordliga skogar

  Häftad - 2013 - Svenska - ISBN: 9789172096738

  I norra och mellersta Sveriges inland har ända in i modern tid fäbodbruket spelat en avgörande roll för folkförsörjningen. Över hela skogslandet har säsongsbosättningar funnits, dit man fört kreaturen på skogsbete om sommaren. Än idag finns många ga…

 • Kalkputs. 2, Historia och teknik : redovisning av kunskaper och forskningsbehov

  Kalkputs. 2, Historia och teknik : redovisning av kunskaper och forskningsbehov
  av Ove Hidemark, Ingmar Holmström

  Häftad - 2012 - Svenska - ISBN: 9789172096431

  Redovisning av kunskaper och forskningsbehov. Vid omputsning och avfärgning av äldre byggnader med kulturhistoriskt värde är det angeläget att ursprungliga material fortfarande kommer till användning. Här finns kalkputsens historia i korthet, inform…

 • Värmland : landskapets kyrkor

  Värmland : landskapets kyrkor

  Häftad - 2016 - Svenska - ISBN: 9789172093942

  Forskningsprojektet sockenkyrkorna, kulturarv och bebyggelsehistoria presenterar i denna rapport en sammanfattande översikt av kyrkobyggandet i landskapet Värmland från medeltiden till 1950. Rapporten är en del i en serie där samtliga landskap ingår…

 • Risgärdesgårdar : Praktiska råd om att återuppliva ett svunnet kulturarv

  Risgärdesgårdar : Praktiska råd om att återuppliva ett svunnet kulturarv
  av Riksantikvarieämbetet Myndigheten

  Häftad - 2015 - Svenska - ISBN: 9789172097148

  Idag leder ordet gärdesgård tankarna till endera stenmurar eller gärdesgårdar av trä, huvudsakligen av gran. Båda dessa hägnadstyper är relativt väl dokumenterade och det har under de senaste decennierna gjorts omfattande insatser för att restaurera…

 • Bondeskog : husbehovsbruk skapade varierade skogar

  Bondeskog : husbehovsbruk skapade varierade skogar

  Häftad - 2013 - Svenska - ISBN: 9789172096752

  men i de barrskogsdominerade delarna av Sverige har de ofta ett förflutet som bondeskog, det vill säga skog som framförallt uppfyllde bondehushållens egna behov. Det kunde röra sig om trädklädd utmark kring byar och fäbodar såväl som trädklädda haga…

 • Skötsel av historiska trädgårdar : gräsmattor

  Skötsel av historiska trädgårdar : gräsmattor
  av Klara Holmqvist

  Häftad - 2017 - Svenska - ISBN: 9789172098121

  Denna skrift handlar om hur man kan tänka vid val av skötselmetod för att tillvarata kulturhistoriska värden i historiska trädgårdar. Den innehåller dock inte praktiska instruktioner för hur man genomför olika skötselmoment.Skriften vänder sig till…

 • Växter och vegetation som biologiskt kulturarv

  Växter och vegetation som biologiskt kulturarv
  av Tommy Lennartsson

  Häftad - 2017 - Svenska - ISBN: 9789172097674

  Överallt där människor levt eller färdats har vi påverkat växtligheten, medvetet eller indirekt. Floran kan därför berätta mycket om människans historia, om vi lär oss att tolka artförekomster och vegetation. Växtlighet finns nästan överallt under d…

 • Kulturarv, natur och utveckling

  Kulturarv, natur och utveckling
  av Eva Svensson

  Häftad - 2011 - Svenska - ISBN: 9789172095687

  Att kulturarvet har en viktig roll för ett hållbart samhälle är utgångspunkten för stora delar av arbetet i kulturarvsområdet. Men hur omsätts det uthålliga samhällsbygget i medborgerlig handling?

 • Hägnader och stängsel i kulturlandskapet : Historik och arbetsbeskrivning över äldre och modernt hägnadsarbete

  Hägnader och stängsel i kulturlandskapet : Historik och arbetsbeskrivning över äldre och modernt hägnadsarbete
  av John-Eric Gustafsson

  Häftad - 2012 - Svenska - ISBN: 9789172096257

  Observera att denna titel har försämrad kvalitet jämfört med originalutgåvan. Människan har i alla tider haft stängsel av olika modeller och funktioner. Från början var avsikten med stängsel att utestänga tamboskapen från den odlade inägan. Senare h…

 • Bemålad sten inom svensk kulturmiljövård

  Bemålad sten inom svensk kulturmiljövård
  av Ragnhild Claesson, Anna Henningsson

  Häftad - 2011 - Svenska - ISBN: 9789172095786

  En studie av färg som ytskydd och kulturhistoriainom svensk stenkonservering och restaurering.Rapporten ger en värdefull överblick av kunskapsområdet och kartläggningen av hur sten bemålats kan ge verksamma i kulturmiljöarbetet bättre underlag inför…

 • Att sluta värma en kyrka

  Att sluta värma en kyrka
  av Ingmar Holmström, Ingrid Hemgren, Hans Peter Hedlund

  Häftad - 2011 - Svenska - ISBN: 9789172095809

  Publikationen tar upp de frågor som en församling bör tänka på om och när man beslutar sig för att drastiskt sänka eller helt stänga av värmen i en kyrka. Den ger en problembeskrivning samt en vägledning till hur man bör gå till väga för att på bäst…

 • Skåne : landskapets kyrkor

  Skåne : landskapets kyrkor

  Häftad - 2015 - Svenska - ISBN: 9789172097100

  Forskningsprojektet sockenkyrkorna. kulturarv och bebyggelsehistoriapresenterar i denna rapport en översikt av kyrkobyggandet i landskapetSkåne från medeltiden till 1950. Rapporten är en del i en serie därsamtliga landskap ingår. Resultaten av proje…

 • Fönster

  Fönster
  av Antell Olof

  Häftad - 2012 - Svenska - ISBN: 9789172095908

  Fönstren tillhör de byggnadsdelar som ofta byts ut när våra hus ska rustas upp. Den här skriften beskriver fönster från olika tider, och hur de kan repareras och kompletteras för att fylla dagens krav. Virkesval och dimensioner, hopfogning och besla…

 • Öland : landskapets kyrkor

  Öland : landskapets kyrkor

  Häftad - 2016 - Svenska - ISBN: 9789172092976

  Forskningsprojektet sockenkyrkorna, kulturarv och bebyggelsehistoria presenterar i denna rapport en sammanfattande översikt av kyrkobyggandet i landskapet Öland från medeltiden till 1950. Rapporten är en del i en serie där samtliga landskap ingår. P…

 • Uppland : landskapets kyrkor

  Uppland : landskapets kyrkor

  Häftad - 2016 - Svenska - ISBN: 9789172093683

  Forskningsprojektet sockenkyrkorna, kulturarv och bebyggelsehistoria presenterar i denna rapport en sammanfattande översikt av kyrkobyggandet i landskapet Uppland från medeltiden till 1950. Rapporten är en del i en serie där samtliga landskap ingår.…

 • Östergötland : landskapets kyrkor

  Östergötland : landskapets kyrkor

  Häftad - 2016 - Svenska - ISBN: 9789172093331

  Forskningsprojektet sockenkyrkorna. kulturarv och bebyggelsehistoria presenterar i denna rapport en sammanfattande översikt av kyrkobyggandet i landskapet Östergötland från medeltiden till 1950. Rapporten är en del i en serie där samtliga landskap i…

 • Dalarna : landskapets kyrkor

  Dalarna : landskapets kyrkor

  Häftad - 2016 - Svenska - ISBN: 9789172095458

  Forskningsprojektet sockenkyrkorna. kulturarv och bebyggelsehistoriapresenterar i denna rapport en sammanfattande översikt av kyrkobyggandeti landskapet Dalarna från medeltidentill 1950. Rapporten är en del i en serie där samtliga landskap ingår. Re…

 • Södermanland : landskapets kyrkor

  Södermanland : landskapets kyrkor

  Häftad - 2016 - Svenska - ISBN: 9789176115930

  Forskningsprojektet sockenkyrkorna. kulturarv och bebyggelsehistoria presenterar i denna rapport en sammanfattande översikt av kyrkobyggandet i landskapet Södermanland från medeltiden till 1950. Rapporten är en del i en serie där samtliga landskap i…

 • Skötsel av historiska trädgårdar : grusgångar

  Skötsel av historiska trädgårdar : grusgångar
  av Joakim Seiler, Daniel Lundberg

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789172098244

  En grusgång är i huvudsak uppbyggd av ett bärlager,som skall ge gången hållfasthet och avgörahur mycket tyngd den klarar av, samt ett ytskikt, ellerslitlager, som ger gången dess karaktär och i vissmån avgör dess funktion.I denna skrift uppmärksamma…

 • Medelpad och Ångermanland : landskapens kyrkor

  Medelpad och Ångermanland : landskapens kyrkor

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789172098343

  I denna rapport ges en översikt av Medelpads och Ångermanlands kyrkor, både de som är bevarade och de som försvunnit. Kartor och diagram belyser regionala karaktärsdrag och kyrkobyggandets kronologi. Rapporten ingår i en serie som kommer att omfatta…

 • Byggnadsuppmätning : historik och praktik

  Byggnadsuppmätning : historik och praktik
  av Peter Sjömar, Erik Hansen, Hans Ponnert, Ola Storsletten

  Häftad - 2012 - Svenska - ISBN: 9789172096318

  Observera att denna titel har försämrad kvalitet jämfört med originalutgåvan. Historiskt perspektiv på byggnadsuppmätningens metoder i Sverige, Norge och Danmark. Dessutom finns ett "regelverk" och råd om praktiska rutiner vid byggnadsunde…

 • Träd och buskar : månghundraårig historieberättare

  Träd och buskar : månghundraårig historieberättare

  Häftad - 2013 - Svenska - ISBN: 9789172096769

  Människans nyttjande av markerna har skrivits in i träd och buskar som i en levande historiebok. Spår av lövtäkt, bete och andra aktiviteter kan läsas i trädens och buskarnas växtsätt så länge de lever – ja, ibland till och med längre än så. D…

 • Relations and Runes : The Baltic Islands and Their Interactions During the Late Iron Age and Early Middle Ages

  Relations and Runes : The Baltic Islands and Their Interactions During the Late Iron Age and Early Middle Ages
  av Ben Raffield, Charlotte Hedenstierna-Jonson, Per Widerström, Laila Kitzler

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789172098510

  In Relations and Runes a number of specialists from the fields of archaeology, numismatics and runology explore the complexity of developments and relations in the Baltic Sea region during the Late Iron Age and Early Middle Ages. The contributions i…

 • Härjedalen : landskapets kyrkor

  Härjedalen : landskapets kyrkor

  Häftad - 2016 - Svenska - ISBN: 9789172092617

  Forskningsprojektet sockenkyrkorna, kulturarv och bebyggelsehistoria presenterar i denna rapport en sammanfattande översikt av kyrkobyggandet i landskapet Härjedalen från medeltiden till 1950. Rapporten är en del i en serie där samtliga landskap ing…

 • Riktlinjer för förvaltning av offentlig konst

  Riktlinjer för förvaltning av offentlig konst
  av Karin Hermerén, Jenni Lindbom

  Häftad - 2014 - Svenska - ISBN: 9789172096912

  Föreliggande rapport är baserad på de praktiska och teoretiska erfarenheterav förvaltning av offentlig konst som gjorts i Helsingborgs stad under desenaste tio åren.Offentlig konst är en del av det moderna kulturarvet. Den visar vilka ambitionersom…

 • Människor, byggnader, sammanhang : idéskrift om en utvecklad byggnadsarkeologi

  Människor, byggnader, sammanhang : idéskrift om en utvecklad byggnadsarkeologi
  av Mats Anglert, Gunhild Eriksdotter

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789172098305

  Det här är en idéskrift som visar vägen till en utvecklad byggnadsarkeologi. Utgångspunkten är ett bo-perspektiv som bejakar relationen människor, byggnader, miljö och landskap i all sin komplexitet. Byggnadsarkeologin hamnar därmed i ett nytt samma…

 • Att vidga sin publik handlar om att vidga sig själv

  Att vidga sin publik handlar om att vidga sig själv
  av Sofia Ali, Anna Lihammer

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789172098312

  Att vidga sin publik handlar om att vidga sig själv tar sitt avstamp i det faktum att många av Sveriges offentliga museer har inskrivet i sina uppdrag att de ska vara till för alla i samhället men att studier och besöksundersökningar visar att alla…

 • Fria eller fälla : en vägledning för avvägningar vid hantering av träd i offentliga miljöer

  Fria eller fälla : en vägledning för avvägningar vid hantering av träd i offentliga miljöer

  Häftad - 2015 - Svenska - ISBN: 9789172097018

  Denna vägledning vänder sig i första hand till handläggare på exempelvis länsstyrelser och kommuner som måste göra avvägningar och fatta beslut om dispenser och tillstånd som rör träd i offentliga miljöer. Vägledningen bör även kunna användas vid up…

 • Fem pelare : en vägledning för god byggnadsvård

  Fem pelare : en vägledning för god byggnadsvård
  av Stig Robertsson

  Häftad - 2012 - Svenska - ISBN: 9789172096103

  Observera att denna titel har försämrad kvalitet jämfört med originalutgåvan. Hur anpassar man en gammal byggnad till moderna funktioner utan att det kulturhistoriska värdet förstörs? Hur förhåller man sig till byggnadens olika tidsskikt? Boken "Fem…

 • Skötsel av historiska trädgårdar : granhäckar

  Skötsel av historiska trädgårdar : granhäckar
  av Tina Westerlund, Hans Nilsson

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789172098435

  Denna skrift är en del av Riksantikvarieämbetets serie Skötsel av historiska trädgårdar och ettresultat av projektet Utvecklande skötsel i kulturhistoriskt värdefulla parker och trädgårdar som pågick 2015–2017. Projektet syftade till erfarenhe…

 • Kulturhistorisk värdering av bebyggelse

  Kulturhistorisk värdering av bebyggelse
  av Axel Unnerbäck

  Häftad - 2012 - Svenska - ISBN: 9789172096080

  Observera att denna titel har försämrad kvalitet jämfört med originalutgåvan. Avsikten med skriften är att ge information om ett genomtänkt system för att bedöma, skydda, dokumentera och vårda byggnader och byggnadsmiljöer.Det vardagliga och det rep…

 • 470 nya kyrkor : bidrag till Sveriges arkitekturhistoria 1850-1890

  470 nya kyrkor : bidrag till Sveriges arkitekturhistoria 1850-1890
  av Jakob Lindblad

  Danskt band - 2011 - Svenska - ISBN: 9789172095366

  Boken analyserar nybyggda kyrkor, mellan 1850-1890, och dess formegenskaper med särskild hänsyn till kronologiska och geografiska skillnader. Målet är att öka kunskapen om detta svåröverskådliga och föga uppmärksammade byggnadsbestånd. Arbetet bidra…

 • Spån

  Spån
  av Henrik Kjellberg

  Häftad - 2011 - Svenska - ISBN: 9789172095823

  Spåntak har i Sverige en mycket lång tradtition och var förr vanliga. I våra dagar förekommer emellertid spån nästan enbart på ett - krympande - antal kyrkor och klockstaplar. Ur kulturhistorisk synpunkt är det viktigt att slå vakt om de spåntak som…

 • God samlingsförvaltning : praxis för val och användning av samlingsförvaltningssystem

  God samlingsförvaltning : praxis för val och användning av samlingsförvaltningssystem

  Häftad - 2021 - Svenska - ISBN: 9789172098862

  Moderna digitala samlingsförvaltningssystem erbjuder stöd för verksamheten och bidrar till att effektivisera och standardisera arbetsprocesserna. Är det digitala systemet välskött och användbart i organisationens alla led, så är det en trygg bas för…

 • Kulturhistorisk karakterisering och bedömning av kyrkor : en handledning för kulturmiljövården och Svenska kyrkan

  Kulturhistorisk karakterisering och bedömning av kyrkor : en handledning för kulturmiljövården och Svenska kyrkan
  av Ingrid Schwanborg

  Häftad - 2012 - Svenska - ISBN: 9789172096417

  Observera att denna titel har försämrad kvalitet jämfört med originalutgåvan. En handledning för kulturmiljövården och svenska kyrkan. Kyrkorna har en viktig roll som identitetsskapande symbol. Både för Svenska Kyrkan och för kulturmiljövården är de…

 • Räkna med kulturarvet : kulturarvets bidrag till en hållbar samhällsutveckling

  Räkna med kulturarvet : kulturarvets bidrag till en hållbar samhällsutveckling

  Häftad - 2017 - Svenska - ISBN: 9789172097896

  Vilken betydelse har kulturarv för den regionala tillväxten?Hur bidrar skötsel av kulturmiljöer till biologisk mångfald?Vad är kulturarvets roll för samhällsdeltagande och integration?I denna rapport visar Riksantikvarieämbetet med konkretaexempel h…

 • Spectrum 5.0 : standard för samlingsförvaltning på museer

  Spectrum 5.0 : standard för samlingsförvaltning på museer

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789172098572

  Spectrum innehåller väl beprövade råd för de arbetsuppgifter som de flesta museer utför när de förvaltar sina samlingar. Vissa av dessa arbetsuppgifter utförs dagligen, som att flytta objekt eller uppdatera information om objektets placering. Andra…

 • Tag hand om tekniken : inventering av kulturhistoriska industrimiljöer

  Tag hand om tekniken : inventering av kulturhistoriska industrimiljöer
  av Bengt Spade, Mille Törnblom

  Häftad - 2012 - Svenska - ISBN: 9789172096219

  Observera att denna titel har försämrad kvalitet jämfört med originalutgåvan. Inventering av kulturhistoriska industrimiljöer. En handledning som i grova drag redogör för vilken processutrustning en inventerare möter i sex olika branscher: kvarnar,…