Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Din sökning gav mer än 5000 träffar. Endast de första 5000 träffarna kan visas. Klicka på titeln för mer information eller lägg den i din kundvagn direkt. Om Du inte hittar titeln vid sökning se Söktips

Fördjupa min sökning

 • Samhällsvetenskapliga metoder

  Samhällsvetenskapliga metoder
  av Alan Bryman

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789147112067

  Den här boken har blivit en klassiker inom området samhällsvetenskapliga forskningsmetoder. Upplaga 3 har blivit grundligt uppdaterad och här ingår såväl kvantitativ som kvalitativ forskning. Den består av fyra delar (och sammanlagt 28 kapitel):Del…

 • Akademiskt läsande och skrivande

  Akademiskt läsande och skrivande
  av Vendela Blomström, Jeanna Wennerberg

  Häftad - 2015 - Svenska - ISBN: 9789144092546

  Studier på universitet och högskola innebär en utmaning för de allra flesta studenter, inte minst när det gäller de höga kraven på läs- och skrivförmåga. Texterna som ska läsas uppfattas ofta som svårtillgängliga och de skriftliga uppgifterna man st…

 • Rapporter och uppsatser

  Rapporter och uppsatser
  av Jarl Backman

  Häftad - 2016 - Svenska - ISBN: 9789144097329

  Den här boken är en klassiker som sedan länge har sin plats på olika utbildningars litteraturlistor. I denna tredje upplaga tar författaren hänsyn till det ökade användandet av elektronik i publicering och tillgänglighet av vetenskaplig information…

 • Studentens skrivhandbok

  Studentens skrivhandbok
  av Kristina Schött, Stina Hållsten, Bodil Moberg, Hans Strand

  Häftad - 2015 - Svenska - ISBN: 9789147114085

  Studentens skrivhandbok vänder sig till dig som är ny på högskolan eller universitetet. Kanske kommer du direkt från gymnasiet, kanske har du varit ute och arbetat några år. Här får du hjälp att komma underfund med vad, hur och varför man skriver på…

 • Att skriva en bra uppsats

  Att skriva en bra uppsats
  av Lotte Rienecker, Peter Stray Jørgensen

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789147113644

  Med upplaga 4 är denna välstrukturerade handbok i uppsatsskrivning på väg att bli en klassiker för studerande på högre utbildningar. Den fungerar som en guide genom uppsatsens alla centrala delar, från idéstadiet till färdig uppsats, men är även utm…

 • Forskningshandboken : för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna

  Forskningshandboken : för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna
  av Martyn Denscombe

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789144122885

  Forskningshandboken ger en lättillgänglig och innehållsrik intro­duktion till grunderna i samhällsforskning. Här presenteras de huvudsakliga infallsvinklarna och tillvägagångssätten vid samhällsforskning och de metoder som forskare vanligtvis använd…

 • Handbok i kvalitativa metoder

  Handbok i kvalitativa metoder
  av Göran Ahrne, Svensson (red.)

  Häftad - 2015 - Svenska - ISBN: 9789147112241

  I Handbok i kvalitativa metoder delar forskare från olika ämnesområden med sig av sina praktiska erfarenheter av att arbeta med kvalitativa metoder.Läs merBoken är indelad i tre delar. I den första delen diskuteras när det är lämpligt att använda si…

 • Källkritik

  Källkritik
  av Torsten Thurén, Jack Werner

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789147129379

  Hur kan jag veta om det är sant?Den källkritiska metoden är ett effektivt instrument för att värdera och bedöma olika källors tillförlitlighet. I teorin är källkritiken relativt enkel. Den består av några få tumregler som kan förefalla självklara. M…

 • Företagsekonomiska forskningsmetoder

  Företagsekonomiska forskningsmetoder
  av Alan Bryman, Emma Bell

  Häftad - 2017 - Svenska - ISBN: 9789147112074

  Kraftigt omarbetad och utökad! Den tredje upplagan av standardverket inom företagsekonomiska forskningsmetoder. Boken ger en gedigen introduktion till ämnet.Läs merUppdelningen mellan kvantitativ och kvalitativ forskning är grundläggande och bildar…

 • Referera reflekterande : konsten att referera och citera i beteendevetenskaperna

  Referera reflekterande : konsten att referera och citera i beteendevetenskaperna
  av Martin G. Erikson

  Häftad - 2015 - Svenska - ISBN: 9789144068879

  Att referera är ett hantverk som kräver eftertanke, både vad gäller hur man förhåller sig till vad andra skriver och hur man själv skriver. Det handlar om allt från att undvika plagiat till att förstå de ibland outtalade funktioner som en referens k…

 • Kvantitativ metod från början

  Kvantitativ metod från början
  av Annika Eliasson

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789144122960

  Kvantitativ metod betraktas av många som mycket komplicerat och svårförståeligt. Denna introduktionsbok är skriven utifrån övertygelsen att så inte är fallet. Med bokens hjälp kan läsaren genomföra en kvantitativ undersökning och göra enkla analyser…

 • Handbok i kvalitativ analys

  Handbok i kvalitativ analys
  av Andreas Fejes

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789147129706

  Handbok i kvalitativ analys är en oumbärlig handbok för dig som ska skriva en akademisk uppsats baserad på kvalitativ datainsamling som exempelvis kvalitativa intervjuer, detaljerade observationer av samtal, textdokument eller fältstudier. Här får d…

 • Statistisk verktygslåda 1 : samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa metoder

  Statistisk verktygslåda 1 : samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa metoder
  av Göran Djurfeldt, Rolf Larsson, Ola Stjärnhagen

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789144121017

  Med avstamp i den realistiska orsaksteorin ges en systematisk genomgång av de vanligaste teknikerna inom kvantitativ metod, inkluderande statistiska test vid univariat, bivariat och multivariat analys. Författarna redogör bland annat för central- oc…

 • Kunskapens former : vetenskapsteori, forskningsmetod och forskningsetik

  Kunskapens former : vetenskapsteori, forskningsmetod och forskningsetik
  av Peter Sohlberg, Britt-Marie Sohlberg

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789147126972

  Hur formas kunskap inom vetenskap och forskning? Vilka problem finns vid kunskapssökandet? Här behandlas grundläggande filosofiska begrepp och traditioner, samtidigt som metoder för "vardaglig" forskning presenteras på ett lättillgängligt sätt. Denn…

 • Skriva uppsats med kvalitativ metod : en handbok

  Skriva uppsats med kvalitativ metod : en handbok
  av Johan Alvehus

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789147129393

  I början av arbetet med att skriva en uppsats uppstår många frågor. Hur vet jag att jag formulerat ett relevant problem? Har jag valt rätt empiriskt material? Är det lämpligt med intervjuer eller observationer? Hur ska jag strukturera min text för a…

 • Textens mening och makt : metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys

  Textens mening och makt : metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789144117928

  I moderna samhällen flödar texter och bilder. De är resultat av kommunikation mellan individer och grupper, men de är också centrala för hur vi förstår och agerar i samhället. Därför måste den som studerar samhället kunna analysera bildens och texte…

 • Forskningsprocessen : kvalitativa och kvantitativa perspektiv

  Forskningsprocessen : kvalitativa och kvantitativa perspektiv
  av Henny Olsson, Stefan Sörensen

  Häftad - 2011 - Svenska - ISBN: 9789147100514

  Boken handlar om forskningsmetoder i kvalitativt och kvantitativt perspektiv – av tradition olika ansatser men komplementära verktyg för den som vill förstå och författa vetenskapliga texter.Läs merDenna tredje reviderade utgåva har utökats me…

 • Metod för företagsekonomer : uppsats enligt 4-stegsmodellen

  Metod för företagsekonomer : uppsats enligt 4-stegsmodellen
  av Pär Blomkvist, Anette Hallin, Eva Lindell

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789144120638

  I den här boken får du hjälp genom hela uppsatsprocessen – från forskningsidé och problemformulering till färdig text. Boken bygger på 4-stegsmodellen, som består av att problemformulera, undersöka, producera och leverera. Genom de fyra stegen…

 • Handbok i uppsatsskrivande och forskningsmetodik : för studenter inom hälso- och sjukvård

  Handbok i uppsatsskrivande och forskningsmetodik : för studenter inom hälso- och sjukvård
  av Jimmie Kristensson

  Inbunden - 2014 - Svenska - ISBN: 9789127131200

  Att skriva uppsats inom vårdvetenskap är en alldeles särskild och utmanande uppgift. Med Handbok i uppsatsskrivande och forskningsmetodik får du chans att fördjupa dig i ett ämne som du brinner lite extra för. Som student förväntas du självstän…

 • Research Design - Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches

  Research Design - Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches
  av J. David Creswell

  Häftad - 2018 - Engelska - ISBN: 9781506386768

  This best-selling text pioneered the comparison of qualitative, quantitative, and mixed methods research design. For all three approaches, John W. Creswell and new co-author J. David Creswell include a preliminary consideration of philosophical assu…

 • Metodologi ? för studier i, om och med förskolan

  Metodologi ? för studier i, om och med förskolan

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789151103167

  Hur kan metod och teori kombineras? Vad är problemet i en problemformulering? Bör man hålla sig till en teori eller använda sig av flera olika teorier i en studie? Varför finns det inget resultat i en studie innan en analys genomförts?  Att gen…

 • Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård

  Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård

  Häftad - 2017 - Svenska - ISBN: 9789144118635

  I boken beskrivs tolv aktuella kvalitativa analysmetoder och deras tillämpning i konkreta forskningsprojekt inom hälso- och sjukvårdsområdet. Tyngdpunkten ligger på hantverket, hur man gör kvalitativa studier i praktiken – från idé till färdig…

 • Metodpraktikan : konsten att studera samhälle, individ och marknad

  Metodpraktikan : konsten att studera samhälle, individ och marknad
  av Peter Esaiasson, Mikael Gilljam, Henrik Oscarsson, Ann Towns, Lena Wängnerud

  Häftad - 2017 - Svenska - ISBN: 9789139115151

  Metodpraktikan är en vägledning för den som vill ta ett helhetsgrepp på empirisk samhällsforskning. Boken ger ett samlat perspektiv på hela forskningsprocessen – från de viktiga inledande stegen med problemformulering och designval till de kan…

 • Att utreda forska och rapportera

  Att utreda forska och rapportera
  av Lars Torsten Eriksson, Finn Wiedersheim-Paul

  Häftad - 2014 - Svenska - ISBN: 9789147111695

  HUR GENOMFÖR JAG EN UNDERSÖKNING SOM BLIR VÄL GODKÄND?Den här upplagan av denna klassiska metodbok utgår från användningen av de allt effektivare IKT-programmen och de stora datamängder som finns i databaser och register.Läs merInformations- och kom…

 • Från stoff till studie : om analysarbete i kvalitativ forskning

  Från stoff till studie : om analysarbete i kvalitativ forskning
  av Jens Rennstam, David Wästerfors

  Häftad - 2015 - Svenska - ISBN: 9789144094601

  Finns det ett enkelt sätt att analysera intervjuer, observationer och dokument? Svaret är nej. Analysarbete är notoriskt mångbottnat och det finns sannerligen mer än ett sätt. Men den här boken visar hur arbetet kan bli smidigare. Författarna hävdar…

 • Förskollärarens metod- och vetenskapsteori

  Förskollärarens metod- och vetenskapsteori

  Häftad - 2014 - Svenska - ISBN: 9789147106585

  Förskollärarens metod och vetenskapsteori vänder sig till blivande förskollärare och andra studerande med intresse för att beskriva och förstå förskolans verksamhet. Innehållet belyser val av perspektiv, olika metoders möjligheter och begränsningar…

 • Skolnära forskningsmetoder

  Skolnära forskningsmetoder

  Häftad - 2016 - Svenska - ISBN: 9789144110271

  Praktiknära forskning har som mål att förena den vetenskapliga kunskapsprocessen med praktiskt utvecklingsarbete. Den skolnära forskningen är ett exempel på en sådan process, där vetenskaplig kunskap möter lärares erfarenheter för att på så vis stär…

 • Kvalitativa metoder : från vetenskapsteori till praktik

  Kvalitativa metoder : från vetenskapsteori till praktik
  av Lise Justesen, Nanna Mik-Meyer

  Häftad - 2011 - Svenska - ISBN: 9789144075464

  Detta är en kort, konkret och teoretiskt ambitiös metodbok för studenter. Boken presenterar fyra vanligt förekommande kvalitativa metoder: intervjuerfokusgrupperdeltagande observationdokumentstudier. I Kvalitativa metoder kompletterar flera pedagogi…

 • Tolkning och reflektion : vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod

  Tolkning och reflektion : vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod
  av Mats Alvesson, Kaj Sköldberg

  Häftad - 2017 - Svenska - ISBN: 9789144111131

  När första upplagan av Tolkning och reflektion utkom 1994 bröt den nya vägar inom kvalitativ samhällsforskning. Boken blev snabbt något av en modern klassiker och används flitigt på metodkurser vid universitet och högskolor. En engelsk översättning,…

 • Social Research Methods

  Social Research Methods
  av Alan Bryman

  Häftad - 2015 - Engelska - ISBN: 9780199689453

  This best-selling introduction to research methods provides students and researchers with unrivalled coverage of both quantitative and qualitative methods, making it invaluable for anyone embarking on social research. Bridging the gap between theory…

 • Psykologin som vetenskap : vetenskapsteoretiska och forskningsmetodologiska grunder

  Psykologin som vetenskap : vetenskapsteoretiska och forskningsmetodologiska grunder
  av Lars-Gunnar Lundh, Artur Nilsson

  Inbunden - 2018 - Svenska - ISBN: 9789144096599

  Att vetenskapsteori och metodlära hänger ihop är utgångspunkten för denna bok. På ett unikt sätt kombinerar den vetenskapsteori med en grundläggande genomgång av olika typer av psykologisk forskningsmetodik. Med hjälp av konkreta exempel, tillämpade…

 • Business Research Methods 5e

  Business Research Methods 5e
  av Emma Bell, Alan Bryman, Bill Harley

  Häftad - 2019 - Engelska - ISBN: 9780198809876

  Business Research Methods is the complete introduction to doing business research and is an ideal guide for students embarking on a research project. Developed specifically with business and management students in mind, this textbook explores the na…

 • Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics

  Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics
  av Andy Field

  Häftad - 2017 - Engelska - ISBN: 9781526419521

  With an exciting new look, new characters to meet, and its unique combination of humour and step-by-step instruction, this award-winning book is the statistics lifesaver for everyone. From initial theory through to regression, factor analysis and mu…

 • Introduktion till forskningsmetodik

  Introduktion till forskningsmetodik

  Häftad - 2015 - Svenska - ISBN: 9789144110622

  Boken ger både studenter och nyblivna forskare de redskap som behövs för att skapa goda forskningsvanor och för att undvika olika fallgropar. Författaren tar upp en rad forskningsteman, allt från val av undersökningstema, problemformulering, littera…

 • Research Methods in Health: Investigating Health and Health Services

  Research Methods in Health: Investigating Health and Health Services
  av Ann Bowling

  Häftad - 2014 - Engelska - ISBN: 9780335262748

  This bestselling book provides an accessible introduction to the concepts and practicalities of research methods in health and health services. This new edition has been extensively re-worked and expanded and now includes expanded coverage of:Qualit…

 • Vetenskaplig metod

  Vetenskaplig metod
  av Rolf Ejvegård

  Häftad - 2009 - Svenska - ISBN: 9789144054742

  Denna grundläggande handledning i författandet av vetenskapliga examensarbeten, uppsatser och rapporter föreligger nu i en fjärde omarbetad version.Boken presenterar vanligt förekommande vetenskapliga forskningsmetoder och tekniker. Författaren redo…

 • Experimentell metodik för beteendevetare -

  Experimentell metodik för beteendevetare -
  av Anders Kjellberg, Patrik Sörqvist

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789144140063

  Experimentet är den vetenskapliga metod som ger oss de bästa förutsättningarna att ta reda på orsaker till varför saker och ting händer. Alla vetenskapliga undersökningar har svagheter, så även de som är baserade på experiment. Skillnaden är att exp…

 • Konsten att skriva en fotnot : vetenskaplig formalia för humanister

  Konsten att skriva en fotnot : vetenskaplig formalia för humanister
  av Anna Götlind, Magnus Linnarsson

  Häftad - 2015 - Svenska - ISBN: 9789144103365

  Den här boken ger ovärderlig hjälp för alla som ska skriva en vetenskaplig artikel eller uppsats. Att kunna hantera formalia är en viktig del av det professionella vetenskapliga hantverket och förtjänar samma uppmärksamhet som andra delar av forskni…

 • Successful Qualitative Research

  Successful Qualitative Research
  av Virginia Braun

  Häftad - 2013 - Engelska - ISBN: 9781847875822

  *Shortlisted for the BPS Book Award 2014 in the Textbook Category* *Winner of the 2014 Distinguished Publication Award (DPA) from the Association for Women in Psychology (AWP)* Successful Qualitative Research: A Practical Guide for Beginners is an a…

 • Successful Qualitative Research

  Successful Qualitative Research
  av Virginia Braun

  Inbunden - 2013 - Engelska - ISBN: 9781847875815

  *Shortlisted for the BPS Book Award 2014 in the Textbook Category* *Winner of the 2014 Distinguished Publication Award (DPA) from the Association for Women in Psychology (AWP)* Successful Qualitative Research: A Practical Guide for Beginners is an a…

 • Tolkning, förståelse, vetande : hermeneutik i teori och praktik

  Tolkning, förståelse, vetande : hermeneutik i teori och praktik
  av Per-Johan Ödman

  Häftad - 2016 - Svenska - ISBN: 9789144118680

  Några få böcker läses och uppskattas av flera generationer och får epitetet »något av en klassiker«. Tolkning, förståelse, vetande är en sådan. Den utkom första gången 1979 och har lästs och uppskattats av studerande och forskare från de mest skilda…

 • The Elements of Journalism: What Newspeople Should Know and the Public Should Expect

  The Elements of Journalism: What Newspeople Should Know and the Public Should Expect
  av Bill Kovach, Tom Rosenstiel

  Häftad - 2014 - Engelska - ISBN: 9780804136785

  Revised and updated with a new preface and material on the rise of social media, the challenges facing printed news, and how journalism can fulfill its purpose in the digital age. Seventeen years ago, the Committee of Concerned Journalists gathered…

 • Vetenskapsteori och forskningsmetodik

  Vetenskapsteori och forskningsmetodik
  av Göran Wallén

  Häftad - 1996 - Svenska - ISBN: 9789144366524

  Denna bok är skriven främst med tanke på forskningsförberedande kurser inom olika professionella områden som arkitektur, vård och systemering där vetenskap och praktik möts. För studerande på teoreti…

 • Problemformulering

  Problemformulering
  av Lotte Rienecker

  Häftad - 2016 - Svenska - ISBN: 9789147112791

  Boken är en introduktion och vägledning för studerande som ska skriva uppsatser.Läs merDen visar hur man åstadkommer en god problemformulering – och därmed lyckas med uppsatsen som helhet.Boken ger svar på:- Vad innebär en god problemformuleri…

 • Uppsatsens inre liv

  Uppsatsens inre liv
  av Olle Tivenius

  Häftad - 2015 - Svenska - ISBN: 9789144110097

  Att förstå den akademiska uppsatsens struktur och hur dess olika delar samverkar underlättar skrivprocessen för alla som ska skriva ett examensarbete eller motsvarande. Uppsatsens inre liv begripliggör de väsentliga särdragen och funktionerna i en a…

 • The Craft of Research, Fourth Edition

  The Craft of Research, Fourth Edition
  av Wayne C. Booth

  Häftad - 2016 - Engelska - ISBN: 9780226239736

  With more than three-quarters of a million copies sold since its first publication, The Craft of Research has helped generations of researchers at every level from first-year undergraduates to advanced graduate students to research reporters in busi…

 • The Craft of Research, Fourth Edition

  The Craft of Research, Fourth Edition
  av Wayne C. Booth

  Inbunden - 2016 - Engelska - ISBN: 9780226239569

  With more than three-quarters of a million copies sold since its first publication, The Craft of Research has helped generations of researchers at every level from first-year undergraduates to advanced graduate students to research reporters in busi…

 • Writing Poems

  Writing Poems
  av Peter Sansom

  Häftad - 1997 - Engelska - ISBN: 9781852242046

  Drawing on his extensive experience of poetry workshops and courses, Peter Sansom shows you not how to write but how to write better, how to write authentically, how to say genuinely what you genuinely mean to say. This practical guide is illustrate…

 • Analyzing Qualitative Data

  Analyzing Qualitative Data
  av Graham R. Gibbs

  Häftad - 2018 - Engelska - ISBN: 9781473915817

  This book tackles the challenges of how to make sense of qualitative data. It offers students and researchers a hands-on guide to the practicalities of coding, comparing data, and using computer-assisted qualitative data analysis. Lastly, Gibbs show…

 • Research Synthesis and Meta-Analysis

  Research Synthesis and Meta-Analysis
  av Harris Cooper

  Häftad - 2016 - Engelska - ISBN: 9781483331157

  This book serves as an introductory methods text on how to conduct a research synthesis of literature in the social, behavioural, or the medical sciences. Harris Cooper applies the basic tenets of sound data-gathering to the task of producing a comp…

 • Regression and Other Stories

  Regression and Other Stories
  av Andrew Gelman

  Häftad - 2020 - Engelska - ISBN: 9781107676510

  Most textbooks on regression focus on theory and the simplest of examples. Real statistical problems, however, are complex and subtle. This is not a book about the theory of regression. It is about using regression to solve real problems of comparis…

 • Regression and Other Stories

  Regression and Other Stories
  av Andrew Gelman

  Inbunden - 2020 - Engelska - ISBN: 9781107023987

  Most textbooks on regression focus on theory and the simplest of examples. Real statistical problems, however, are complex and subtle. This is not a book about the theory of regression. It is about using regression to solve real problems of comparis…

 • Forskningsmetodik för socialvetare

  Forskningsmetodik för socialvetare
  av Anna Meeuwisse, Hans Swärd, Rosmari Eliasson-Lappalainen, Katarina Jacobsson

  Häftad - 2015 - Svenska - ISBN: 9789127143739

  Vilka är de särskilda utmaningarna och problemen i socialvetenskaplig forskning? Vilka perspektiv och redskap kan användas då man forskar om sociala problem, människobehandlande organisationer, omsorgsrelationer eller om det sociala arbetets praktik…