Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Din sökning gav 100 träffar. Klicka på titeln för mer information eller lägg den i din kundvagn direkt. Om Du inte hittar titeln vid sökning se Söktips

Fördjupa min sökning

 • Den kvalitativa forskningsintervjun

  Den kvalitativa forskningsintervjun
  av Steinar Kvale, Svend Brinkmann

  Häftad - 2014 - Svenska - ISBN: 9789144101675

  Intervjun är ett oumbärligt redskap inom den kvalitativa forskningen. Ändå är det intrikata sambandet mellan intervjuprocessens hur och varför inte alltid lätt att förstå. I denna introduktionsbok redogör författarna för såväl forskningsintervjuns t…

 • Att förstå barns tankar : kommunikationens betydelse

  Att förstå barns tankar : kommunikationens betydelse
  av Elisabeth Doverborg, Ingrid Pramling Samulesson

  Häftad - 2012 - Svenska - ISBN: 9789147105526

  Att förstå barns tankar – kommunikationens betydelse vill väcka nyfikenhet på och problematisera barns tanke- och erfarenhetsvärld. Boken vill också göra läraren medveten om sitt eget sätt att tänka om och kommunicera med barn.Läs merLäroplane…

 • Enkätboken

  Enkätboken
  av Jan Trost, Oscar Hultåker

  Häftad - 2016 - Svenska - ISBN: 9789144115450

  Denna populära grundbok i enkätmetodik kommer här i en femte moderniserad och reviderad upplaga. Den grundläggande strukturen, som bygger på forskningsprocessens olika stadier från planering, frågekonstruktion och datainsamling till bearbetning av i…

 • Enkäten i praktiken - En handbok i enkätmetodik

  Enkäten i praktiken - En handbok i enkätmetodik
  av Göran Ejlertsson

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789144131443

  En bra enkätundersökning är ingen självklarhet. För att göra en sådan krävs god metodologisk kunskap samtidigt som många praktiska moment ska gås igenom. Den här boken diskuterar enkätprocessens olika delar inklusive hur insamlade data bearbetas. Må…

 • Kvalitativa intervjuer

  Kvalitativa intervjuer
  av Jan Trost

  Häftad - 2010 - Svenska - ISBN: 9789144062167

  Detta är en lärobok om hur man genomför kvalitativa intervjuer. Här får du som läsare kunskap om när man bör använda kvalitativa intervjuer och hur man på bästa sätt genomför dessa. En stor del av boken ägnar författaren åt det praktiska genomförand…

 • Fallstudier: design och genomförande

  Fallstudier: design och genomförande
  av Robert K. Yin

  Häftad - 2007 - Svenska - ISBN: 9789147086436

  Fallstudien är en av de vanligaste formerna av vetenskapligt arbete på grundnivån inom det samhällsvetenskapliga fältet. Boken presenterar fallstudien och går igenom problemformulering, insamling och analys av data samt rapportens struktur. Metodens…

 • Tricks of the Trade - Yrkesknep för samhällsvetare

  Tricks of the Trade - Yrkesknep för samhällsvetare
  av Howard S. Becker

  Häftad - 2008 - Svenska - ISBN: 9789147088508

  Med ett direkt tilltal och ett okonstlat språk berättar Howard Becker hur en sociologisk undersökning kan ta hjälp av beprövade (men sällan uttalade) knep för att lättare begripliggöra samhället och tolka sociologiska data.Läs merKnepen gäller allt…

 • Enkäter : att formulera frågor och svar

  Enkäter : att formulera frågor och svar
  av Magnus Hagevi, Dino Viscovi

  Häftad - 2016 - Svenska - ISBN: 9789144107448

  Enkäten är ett väletablerat redskap för både forskare och praktiker. De flesta vuxna får ofta fylla i formulär av olika slag, i de mest skiftande sammanhang. Hur utformar man då en enkät? Ett bra enkätformulär ska vara tydligt, överskådligt och enke…

 • InterViews

  InterViews
  av Svend Brinkmann

  Häftad - 2014 - Engelska - ISBN: 9781452275727

  The Third Edition of Brinkmann and Kvale's InterViews: Learning the Craft of Qualitative Research Interviewing, offers readers comprehensive and practical insight into the many factors that contribute to successful interviews. The book invites reade…

 • Tinget återställt - En introduktion till actor-network theory

  Tinget återställt - En introduktion till actor-network theory
  av Bruno Latour

  Häftad - 2015 - Svenska - ISBN: 9789144097213

  Tinget återställt, skriven av en av världens ledande sociala teoretiker, ger en grundläggande introduktion till actor-network theory (ANT). Boken utmanar på djupet vår uppfattning av samhället och ”det sociala”.

 • En mycket kortfattad, ganska intressant och någorlunda billig bok om kvalitativ forskning

  En mycket kortfattad, ganska intressant och någorlunda billig bok om kvalitativ forskning
  av David Silverman
  (1 recension)

  Häftad - 2010 - Svenska - ISBN: 9789144059945

  En efterlängtad bok för alla som bedriver kvalitativ forskning! På ett avslappnat, lättillgängligt och personligt språk ger David Silverman läsaren inblick i den kvalitativa forskningens bärande argument och de viktiga debatter som förs om dess fram…

 • Enkätmetodik med respondenten i fokus

  Enkätmetodik med respondenten i fokus
  av Marika Wenemark

  Häftad - 2017 - Svenska - ISBN: 9789144096414

  Den här boken vänder sig till alla som ska planera studier och konstruera frågor så att svaren blir rättvisande och användbara. Den är ett stöd och en inspiration för enkätstudier som genomsyras av god kommunikation och gott samarbete med respondent…

 • Forskningsmetodik - Om kvalitativa och kvantitativa metoder

  Forskningsmetodik - Om kvalitativa och kvantitativa metoder
  av Idar Magne Holme, Bernt Krohn Solvang

  Häftad - 1997 - Svenska - ISBN: 9789144002118

  Denna grundbok i forskningsmetodik behandlar utförligt såväl kvantitativa metoder baserade på statistisk bearbetning av data som kvalitativa metoder som intervju, observation och dokumentanalys. I boken beskrivs forskningsprocess…

 • Intervjuer : genomförande, tolkning och reflexivitet

  Intervjuer : genomförande, tolkning och reflexivitet
  av Mats Alvesson

  Häftad - 2011 - Svenska - ISBN: 9789147095513

  Intervjun är en av de mest grundläggande metoderna för att få fram kunskap om individer, grupper och organisationer. Att intervjua någon kan tyckas vara ett enkelt och självklart sätt att få fram bra kunskap, men intervjuer är ofta komplexa och svår…

 • Kulturanalyser, 2 uppl

  Kulturanalyser, 2 uppl
  av Billy Ehn, Orvar Löfgren

  Board book - 2001 - Svenska - ISBN: 9789140634863

  Boken Kulturanalyser vill inspirera läsaren till kreativa kulturanalyser. Författarna lyfter fram exempel från vitt skilda miljöer och epoker för att stimulera och inspirera till analyser. Det kan handla om punkare, dagisbarn eller franska bondkvinn…

 • Fokusgrupper : greppbar metod

  Fokusgrupper : greppbar metod
  av Synneve Dahlin Ivanoff, Kristina Holmgren

  Häftad - 2017 - Svenska - ISBN: 9789144101132

  Fokusgrupper kan definieras som grupper där människor möts för att på ett fokuserat sätt diskutera olika aspekter av ett ämne eller ett tema. Fokusgruppsmetoden ger kunskap som är baserad på kollektiva erfarenheter och på den kollektiva förståelse s…

 • Intervjuer

  Intervjuer
  av Anette Hallin, Jenny Helin

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789144104560

  Med den här boken vill författarna visa på intervjustudiens variationsrikedom. Även om intervju kan ses som en metod så finns det nämligen många olika sätt att genomföra en intervjustudie. Fyra intervjutyper beskrivs: den opartiska, den tolkande, de…

 • Fokusgrupper : om fokuserade gruppintervjuer som undersökningsmetod

  Fokusgrupper : om fokuserade gruppintervjuer som undersökningsmetod
  av Victoria Wibeck

  Häftad - 2010 - Svenska - ISBN: 9789144058566

  Det här är en handbok som skildrar hur man praktiskt går tillväga när man arbetar med fokusgrupper. Men boken ger även en teoretisk bakgrund till användandet av fokusgrupper som forskningsmetod. Fokusgrupper är en metod som används för att studera m…

 • The Logic of Social Research

  The Logic of Social Research
  av Arthur L. Stinchcombe

  Häftad - 2005 - Engelska - ISBN: 9780226774923

  Arthur L. Stinchcombe has earned a reputation as a leading practitioner of methodology in sociology and related disciplines. Throughout his distinguished career he has championed the idea that to be an effective sociologist, one must use many method…

 • Methodological Thinking

  Methodological Thinking
  av Donileen R. Loseke

  Häftad - 2016 - Engelska - ISBN: 9781506304717

  Focused on the underlying logic behind social research, Methodological Thinking: Basic Principles of Social Research Design encourages readers to understand research methods as a way of thinking. The book provides a concise overview of the basic pri…

 • Studies in Ethnomethodology

  Studies in Ethnomethodology
  av Harold Garfinkel

  Häftad - 1991 - Engelska - ISBN: 9780745600055

  This is the first appearance in paper back of one of the major classics of contemporary Sociology. Studies in Ethnomethodology has inspired a wide range of important theoretical and empirical work in the social sciences and linguistics. It is one of…

 • Enkätmetodik

  Enkätmetodik
  av Erik Berntson, Claudia Bernhard-Oettel, Johnny Hellgren, Katharina Näswall, Magnus Sverke

  Inbunden - 2016 - Svenska - ISBN: 9789127137080

  Enkätmetodik ger såväl teoretisk som praktisk kunskap om enkätundersökningar från att identifiera ett problem och formulera lämpliga frågor, till att analysera och tolka resultatet. Boken har ett evidensbaserat perspektiv där läsaren får lära sig ol…

 • Research with Children

  Research with Children

  Häftad - 2017 - Engelska - ISBN: 9781138100893

  The entirely revised third edition ofResearch with Children forms a unique resource book on the methodology of childhood research with a core emphasis on theory driven practices. As in the previous two editions, this edition presents particular stan…

 • Focus Groups

  Focus Groups
  av Richard A. Krueger

  Spiral - 2014 - Engelska - ISBN: 9781483365244

  Using an engaging, straightforward writing style, the authors draw on their more than 50 years of hands-on experience in the field to cut through theory and offer practical guidance on every facet of the focus process, including tips for avoiding pr…

 • Den sociologiska visionen

  Den sociologiska visionen
  av C. Wright Mills

  Häftad - 1997 - Svenska - ISBN: 9789179241155

  Mills utmanar två dominerande riktningar inom modern sociologi: tron att statistiska analyser av opinionsundersökningar eller ett abstrakt teoribygge skulle kunna ge viktig kunskap om samhället. Hans eget vetenskapsideal betonar den enskilde forskar…

 • Kvalitativ metod och vetenskapsteori

  Kvalitativ metod och vetenskapsteori
  av Mikael Alexandersson, António Barbosa da Silva, Rosmari Eliasson Lappalainen, Staffan Larsson, Gerd Lindgren, Ulla Sjöström, Vivian Wahlberg

  Häftad - 1994 - Svenska - ISBN: 9789144398617

  Kvalitativ metod har under senare år fått en allt starkare ställning inom samhälls- och beteendevetenskaperna. Trots detta finns det få vägledningar i hur kvalitativa analyser bör genomföras. Syftet med denna…

 • Forskningsintervjun : tekniker och genomförande

  Forskningsintervjun : tekniker och genomförande
  av Bill Gillham

  Häftad - 2008 - Svenska - ISBN: 9789144040127

  Penna eller mikrofon, strikta frågeformulär eller informella samtal? En forskningsintervju innebär många vägval, och utformningen är viktig för att resultatet ska bli användbart. Tekniska frågor, planering, dokumentation och analys - forskningsinter…

 • The New Language of Qualitative Method

  The New Language of Qualitative Method
  av Jaber F. Gubrium

  Häftad - 1997 - Engelska - ISBN: 9780195099942

  In recent years, scholars and researchers have moved away from quantitative methods of research and toward qualitative methods, which emphasize questions of meaning and interpretation. Gubrium and Holstein offer a new theoretical view which reintegr…

 • Methods of Discovery

  Methods of Discovery
  av Andrew Abbott

  Häftad - 2004 - Engelska - ISBN: 9780393978148

  Abbott helps social science students discover what questions to ask. This exciting book is not about habits and the mechanics of doing social science research, but about habits of thinking that enable students to use those mechanics in new ways, by…

 • The Active Interview

  The Active Interview
  av James A. Holstein

  Häftad - 1995 - Engelska - ISBN: 9780803958951

  Interviews were once thought to be the pipeline through which information was transmitted from a passive subject to an omniscient researcher. However the new `active interview' considers interviewers and interviewees as equal partners in constructin…

 • Transforming Qualitative Information

  Transforming Qualitative Information
  av Richard E. Boyatzis

  Häftad - 1998 - Engelska - ISBN: 9780761909613

  Thematic analysis - a process for encoding qualitative information - can be thought of as a bridge between the languages of qualitative and quantitative research. This book helps students and researchers understand thematic analysis as a process tha…

 • Focus Groups as Qualitative Research

  Focus Groups as Qualitative Research
  av David L. Morgan

  Häftad - 1997 - Engelska - ISBN: 9780761903437

  The extensively revised edition of the bestselling Focus Groups as Qualitative Research continues to provide an excellent guide for researchers across the disciplines.Reflecting the many changes that have occurred in the study of focus groups in rec…

 • Summated Rating Scale Construction

  Summated Rating Scale Construction
  av Paul E. Spector

  Häftad - 1992 - Engelska - ISBN: 9780803943414

  The goal for any social scientist doing a survey is to develop a rating on some attitude, value or opinion - a summated rating scale. Aimed at helping researchers construct more effective scales, Spector shows how to determine the number of items ne…

 • Reflexiva intervjuer

  Reflexiva intervjuer
  av Heléne Thomsson

  Häftad - 2010 - Svenska - ISBN: 9789144068282

  Reflexiva intervjuer är en bok om intervjuarbete som görs med ett reflexivt anslag. I boken förs resonemang kring intervjuarbetets olika faser, från hur man formulerar sin fråga och hur man väljer och möter sina deltagare, till hur man genomför inte…

 • Understanding Everyday Racism

  Understanding Everyday Racism
  av Philomena Essed

  Häftad - 1991 - Engelska - ISBN: 9780803942561

  This book compares contemporary racism in the US and the Netherlands through in-depth interviews with fifty-five black women. As an interdisciplinary analysis of gendered social constructions of racism, it breaks new ground. Essed problematizes and…

 • Designing Research for Publication

  Designing Research for Publication
  av Anne Sigismund Huff

  Häftad - 2008 - Engelska - ISBN: 9781412940153

  It is easy to be paralyzed by the possibilities and responsibilities of academic work or distracted into one fascinating alley after another without cumulative insight. Even when well underway too many scholars sink into necessary details and do not…

 • Making Sense of Qualitative Data

  Making Sense of Qualitative Data
  av Amanda Jane Coffey

  Häftad - 1996 - Engelska - ISBN: 9780803970533

  Once a research project has been designed and the data have been gathered, what is the best way to transform this information into something useful? The authors of this practical volume highlight the range of approaches available to qualitative rese…

 • Learning From Strangers

  Learning From Strangers
  av Robert S. Weiss

  Häftad - 1995 - Engelska - ISBN: 9780684823126

  Learning From Strangers is the definitive work on qualitative research interviewing. It draws on Robert Weiss's thirty years of experience in interviewing and teaching others how to do it. The most effective interviews, says Weiss, rely on creating…

 • Analyzing and Reporting Focus Group Results

  Analyzing and Reporting Focus Group Results
  av Richard A. Krueger

  Häftad - 1997 - Engelska - ISBN: 9780761908166

  Richard Krueger offers a rich and valuable discussion of focus group analysis that is sure to become a major guide in future focus group efforts. Analysis of focus group data is different from analysis of data collected through other qualitative met…

 • The Foundations of Social Research

  The Foundations of Social Research
  av Michael J Crotty

  Häftad - 1998 - Engelska - ISBN: 9780761961062

  Choosing a research method can be bewildering. How can you be sure which methodology is appropriate, or whether your chosen combination of methods is consistent with the theoretical perspective you want to take? This book links methodology and theor…

 • The Foundations of Social Research

  The Foundations of Social Research
  av Michael J Crotty

  Inbunden - 1998 - Engelska - ISBN: 9780761961055

  Choosing a research method can be bewildering. How can you be sure which methodology is appropriate, or whether your chosen combination of methods is consistent with the theoretical perspective you want to take? This book links methodology and theor…

 • Measuring professional judgements : an application of the factorial survey approach to the field of social work

  Measuring professional judgements : an application of the factorial survey approach to the field of social work
  av Lisa Wallander

  Häftad - 2015 - Engelska - ISBN: 9789185445981

  The focus of this thesis is the factorial survey approach as a method for studying professional judgements in social work. The factorial survey approach, which was first introduced in the social sciences around the beginning of the 1980s, constitute…

 • Unobtrusive Measures

  Unobtrusive Measures
  av Eugene J. Webb

  Häftad - 1999 - Engelska - ISBN: 9780761920120

  Thirty-five years ago, the four authors of this book addressed the problem of validity in social science research. This revised edition builds on the earlier version's drive to justify novel techniques of survey and archival research. Richly illustr…

 • Doing Naturalistic Inquiry

  Doing Naturalistic Inquiry
  av David A. Erlandson

  Häftad - 1993 - Engelska - ISBN: 9780803949386

  Academics and researchers in methodology across the social sciences

 • Why We Evaluate

  Why We Evaluate

  Inbunden - 1999 - Engelska - ISBN: 9780805827705

  As the first book to examine the psychological motivations underlying people's attitudes, as well as why people form attitudes, this volume presents empirical research describing theoretical perspectives and practical applications. The editors assem…

 • How to Assess Program Implementation

  How to Assess Program Implementation
  av Jean King

  Häftad - 1988 - Engelska - ISBN: 9780803931305

  This volume -- the revised edition of How to Measure Program Implementation -- covers the assessment of how a programme design works in practice. It reflects the recent emphasis on qualitative methods, and discusses when qualitative or quantitative…

 • The Case Study Anthology

  The Case Study Anthology
  av Robert K. Yin

  Häftad - 2004 - Engelska - ISBN: 9780761929260

  Rather than descriptions of cases or short three paragraph samples, this book provides readers with full cases drawn from a variety of disciplines that illustrate different case study techniques (descriptive, explanatory, cross-case and methodologic…

 • Critical Issues in Qualitative Research Methods

  Critical Issues in Qualitative Research Methods

  Häftad - 1993 - Engelska - ISBN: 9780803950436

  The issues of soundness of qualitative research are examined in this book. Contributors discuss how a researcher does qualitative research, considering such questions as: whether one deviates from the developer's protocol and what the ramifications…

 • Data Collection and Management

  Data Collection and Management
  av Magda Stouthamer-Loeber

  Häftad - 1995 - Engelska - ISBN: 9780803956575

  This indispensable tool for proposal writers, research students and project coordinators involved in large-scale data collection offers practical information on managing research projects. The book places emphasis on: applying good standards for dat…

 • Developing Research Questions

  Developing Research Questions
  av Patrick White

  Häftad - 2008 - Engelska - ISBN: 9781403998156

  Undertaking a research project is a crucial, but often overwhelming aspect of any social sciences degree, and selecting a research question can be one of the toughest parts of the process. What makes an appropriate topic for research? How do you tra…

 • Successful Focus Groups

  Successful Focus Groups

  Häftad - 1993 - Engelska - ISBN: 9780803948747

  This is the first book to systematically address the issues, practice wisdom and problems in conducting focus groups. Written by an interdisciplinary group of scholars, this well-integrated collection of articles represents the state of the art in f…