Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Sökresultat - Karnov Group

Sök »
Din sökning gav 476 träffar. Klicka på titeln för mer information eller lägg den i din kundvagn direkt. Om Du inte hittar titeln vid sökning se Söktips

Fördjupa min sökning

 • Att förhöra ett vittne - en handbok i förhörsteknik, 4 uppl.

  Att förhöra ett vittne - en handbok i förhörsteknik, 4 uppl.
  av Per E. Samuelson

  Häftad - 2016 - Svenska - ISBN: 9789176105313

  Att ställa rätt frågor till vittnet är advokatens viktigaste uppgift. Det finns inga rättsfall som beskriver hur man ska gå till väga.Det är en yrkeskonst som börjar där lagboken slutar. Men likväl finns det regler. Mödosamt utmejslade genom århundr…

 • Regeringsformen : med kommentarer

  Regeringsformen : med kommentarer
  av Anders Eka, Johan Hirschfeldt, Henrik Jermsten, Kristina Svahn Starrsjö

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789176106648

  Sverige har flera olika grundlagar med regeringsformen som den centrala och den man avser när man talar om vårt lands skrivna författning eller konstitution. Där finns de grundläggande bestämmelserna om hur vårt statsskick är organiserat och hur vår…

 • Medbestämmandelagen : en kommentar

  Medbestämmandelagen : en kommentar
  av Örjan Edström

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789176106907

  Medbestämmandelagen – en kommentar behandlar MBL:s regler paragraf för paragraf.Boken vänder sig till såväl praktikern som den som söker fördjupning inom ämnet.Kommentaren behandlar MBL:s regler om f&ou…

 • Förvaltningslagen : en kommentar

  Förvaltningslagen : en kommentar
  av Kristina Ahlström

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789176106785

  Den 1 juli 2018 trädde en ny förvaltningslag i kraft. Den bygger i stor utsträckning på tidigare reglering i lag och förvaltningsrättsliga principer. Den nya förvaltningslagen har språkligt moderniserats och även i övrigt arbetats om för att bli mer…

 • Ekonomisk familjerätt

  Ekonomisk familjerätt
  av Folke Grauers

  Häftad - 2016 - Svenska - ISBN: 9789176105375

  Med EKONOMISK FAMILJERÄTT förstås reglerna om makars och sambors egendom samt regler-na om arv, testamente och boutredning. Regler som inte har ekonomisk anknytning (t.ex. fader-skap, vårdnad och adoption) berörs mera kortfattat. Regler om gåva hör…

 • Samtyckesutredningen med förslag till skydd för den sexuella integriteten :

  Samtyckesutredningen med förslag till skydd för den sexuella integriteten :
  av Madeleine Leijonhufvud

  Häftad - 2008 - Svenska - ISBN: 9789176102879

  Hur bör svensk lag utformas för att ge ett fullgott skydd för varje människas sexuella integritet? Den nuvarande våldtäktslagstiftningen, tillkommen så sent som år 2005, duger inte, vare sig för att hantera dagens svenska verklighet eller att uppfyl…

 • Straffprocessuella tvångsmedel : när och hur får de användas?

  Straffprocessuella tvångsmedel : när och hur får de användas?
  av Gunnel Lindberg

  Inbunden - 2018 - Svenska - ISBN: 9789176105412

  Få rättsfrågor har så stor betydelse för den enskildes fri- och rättigheter och för personlig integritet som användandet av straffprocessuella tvångsmedel. Gunnel Lindbergs heltäckande bok redogör i detalj för när och hur de straffprocessuella tvång…

 • Lærebog i obligationsret I

  Lærebog i obligationsret I
  av Mads Bryde Andersen, Joseph Lookofsky

  Häftad - 2015 - Danska - ISBN: 9788761937308

  Lærebog i obligationsret, bind I, præsenterer den almindelige obligationsrets regler om ydelsen, dens præstation og misligholdelse.I erkendelse af det samspil, der består mellem dansk obligationsret, fremmed ret og de internationale harmoniseringsbe…

 • Aktiebolagslagen : en kommentar - kapitel 1-6

  Aktiebolagslagen : en kommentar - kapitel 1-6
  av Erik Nerep, Per Samuelsson, Johan Adestam

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789176106563

  Detta är en kommentar till aktiebolagslagen kapitel 1-6. Den första svenska aktiebolagslagen tillkom år 1848. Denna följdes sedermera av nya aktiebolagslagar 1895 och 1910. Efter Kreugerkraschen på 1930-talet inleddes ett nytt lagstiftningsarbete so…

 • Aktieägaravtal :

  Aktieägaravtal :
  av Niklas Arvidsson

  Häftad - 2010 - Svenska - ISBN: 9789176104002

  Aktieägaravtal är vanligt förekommande. De fyller en utomordentligt viktig funk-tion som ett sätt för aktieägare att bestämma hur bolaget ska drivas, hur beslut ska fattas etc. Men avtalsformen griper in i aktiebolagsrättens område. Detta gör att ak…

 • Juridik för sjuksköterskor en handbok

  Juridik för sjuksköterskor en handbok
  av Lars-Åke Johnsson

  Häftad - 2015 - Svenska - ISBN: 9789176105276

 • Swedish Companies Act - Aktiebolagslagen i översättning

  Swedish Companies Act - Aktiebolagslagen i översättning
  av Maxwell Arding

  Häftad - 2014 - Svenska - ISBN: 9789176105405

  För första gången på tio år kan Karnov Group, tillsammans med Maxwell Arding, stolt presentera en helt ny översättning av Aktiebolagslagen. Det finns en del “halvofficiella” juridiska översättningar i Sverige som doftar mer Charles Dicke…

 • Romersk rätt och europeisk rättsutveckling :

  Romersk rätt och europeisk rättsutveckling :
  av Ditlev Tamm

  Häftad - 1996 - Svenska - ISBN: 9789164801029

  Den romerska rätten utgör grunden för våra föreställningar om vad som är rätt. Detta gäller främst som metod och teknik.

 • Juraen på rejsen

  Juraen på rejsen
  av Jakob Hahn & Sonny Kristoffersen

  Häftad - 2019 - Danska - ISBN: 9788761941404

  Den til dato mest udførlige redegørelse for den retlige regulering af markedet for pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer, samt den beskyttelse, der følger medVi rejser mere og mere, både på ferie og i arbejdsmæssig henseende. Behovet for en…

 • Forældelse

  Forældelse
  av Bo von Eyben

  Häftad - 2019 - Danska - ISBN: 9788761941435

  Fortolkning af forældelseslovens regler Denne bog omhandler dansk rets almindelige regler om forældelse af fordringer i henhold til lov nr. 522 af 6/6 2007 (forældelsesloven). Loven afløste pr. 1/1 2008 forældelsesloven af 1908 og Danske Lov 5-14-4.…

 • Lagen om anställningsskydd : en kommentar

  Lagen om anställningsskydd : en kommentar
  av Sören Öman

  Häftad - 2017 - Svenska - ISBN: 9789176106501

  Detta är en paragrafvis kommentar till lagen (1982:80) om anställningsskydd. Kommentaren är inriktad på väsentligheter samt koncisa och lättbegripliga sammanfattningar av rättsläget. Avsikten är att det ska vara enkelt för praktikern att se vilka hu…

 • Bolagsrättsliga FAQ

  Bolagsrättsliga FAQ
  av Carl Svernlöv

  Häftad - 2015 - Svenska - ISBN: 9789176105238

  -Vad händer om styrelsen inför en förvärvare i aktieboken utan att beakta hembudsbestämmelser? -Vilken rättsverkan har anteckning i aktieboken? -Behövs bolagsstämmans godkännande av en större försäljning av inkråm eller dotterbolag? -Vilka omfattas…

 • Skuldsaneringslagarna : en kommentar

  Skuldsaneringslagarna : en kommentar
  av Fredrik Benndorf, Nils-Bertil Morgell

  Häftad - 2017 - Svenska - ISBN: 9789176105436

  Sverige har sedan år 1994 haft lagstiftning om skuldsanering som gällt för privatpersoner och företagare som avvecklat sin verksamhet. Från och med den 1 november 2016 gäller två helt nya skuldsaneringslagar. Den ena handlar om samma krets som tidig…

 • Juridisk ordbog

  Juridisk ordbog
  av Bo von Eyben

  Inbunden - 2016 - Danska - ISBN: 9788761935564

  Juridisk Ordbog indeholder korte, klare og præcise forklaringer på betydningen af ca. 6.000 fagudtryk, som læsere af juridiske tekster jævnligt vil støde på, og som ikke kan forventes forklaret i almindelige ordbøger.I den nye 14. udgave er der ikke…

 • Marknadsföringslagen en kommentar

  Marknadsföringslagen en kommentar
  av Marianne Levin

  Häftad - 2014 - Svenska - ISBN: 9789176105382

  Marknadsföringsrätten har över tid gett upphov till ett ganska stort antal böcker och artiklar på olika nivåer allt sedan Sverige blev ett europeiskt föregångsland genom 1970 års lag mot otillbörlig marknadsföring. Däremot har marknadsföringslagen a…

 • Sambolagen : en kommentar

  Sambolagen : en kommentar
  av Göran Håkansson

  Häftad - 2016 - Svenska - ISBN: 9789176105351

  Uppemot hälften av alla sammanlevande par i Sverige är inte gifta med varandra utan beräknas leva i ett samboförhållande. I ett sådant förhållande gäller sambolagen om inte samborna avtalat om begränsningar i tillämpningen av lagen. I denna bok ges…

 • Brottsbalken 6 kap. : en kommentar

  Brottsbalken 6 kap. : en kommentar
  av Petter Asp, Göran Nilsson

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789176106747

  Den 1 juli 2018 trädde nya regler om de centrala sexualbrotten i kraft. Genom reformen infördes en variant på en s.k. samtyckeslagstiftning och därtill innebar reformen också att ett ansvar för grov oaktsamhet infördes i relation till vissa brottsty…

 • AB og nye aftaleformer i byggeriet

  AB og nye aftaleformer i byggeriet
  av Ole Hansen, Torsten Iversen (red.)

  Häftad - 2014 - Danska - ISBN: 9788761935083

  Antologien indeholder en række artikler, der går i dybden med entreprenørers og rådgiveres ansvar og pligter ved byggeprojekter – med fokus på AB og de nye aftaleformer. Fælles for artiklerne er, at de søger at afklare de juridiske problemstil…

 • Konsumentköp : En kommentar till konsumentköplagen

  Konsumentköp : En kommentar till konsumentköplagen
  av Lotty Nordling, Torsten Palm, Anders Eriksson

  Häftad - 2011 - Svenska - ISBN: 9789176104040

  Vad gäller när det visar sig att en köpt bil, mobiltelefon eller någon annan vara har ett fel? Vilka rättigheter har köparen och vilka skyldigheter har säljaren? Kan köparen vända sig mot den som har lämnat en garanti? Vad händer om säljaren har för…

 • Hensikt

  Hensikt
  av Katrine Holter, Katrine Holter

  Inbunden - 2020 - Norska (bokmål) - ISBN: 9788293816003

  Hva er hensikt? Ifølge forfatteren har en manglende forståelse av hva hensikt egentlig er, resultert i en undervurdering av hensikters betydning for strafferettslig skyld og ansvar. Leseren introduseres for Elizabeth Anscombe (1919-2001), en av de s…

 • Tankar om kontraktsrättens teori och metod : en artikelsamling

  Tankar om kontraktsrättens teori och metod : en artikelsamling
  av Ola Svensson

  Häftad - 2017 - Svenska - ISBN: 9789176105474

  I denna artikelsamling behandlar författaren vad som kännetecknar juridisk teori och metod på kontraktsrättens område i vissa avseenden. En fråga som ges ett betydande utrymme är om en domstol i vissa fall har kompetens att avvika från lydelsen av e…

 • Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna

  Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna
  av Carl Henrik Ehrenkrona

  Häftad - 2016 - Svenska - ISBN: 9789176105177

  Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna utgör idag det grundläggande instrumentet för fri- och rättighetsskyddet i Europa. Skyddet omfattar idag medborgarna i 47 europeiska stater inklusive de 28 me…

 • Grundlæggende erstatningsret

  Grundlæggende erstatningsret
  av Andreas Bloch Ehlers

  Häftad - 2019 - Danska - ISBN: 9788761940742

  Ny lærebog i erstatningsret Denne bog er udarbejdet til brug for undervisningen i faget ”Erstatning og kontrakt” på jurauddannelsens 2. semester ved Det Juridiske Fakultet på Københavns Universitet. Formålet med den erstatningsretlige de…

 • Kausalitet i personskadeerstatningsretten

  Kausalitet i personskadeerstatningsretten
  av Andreas Bloch Ehlers

  Inbunden - 2017 - Danska - ISBN: 9788761939197

  Formålet med bogen er at klargøre, hvordan kausalitetskravet udlægges i personskadeerstatningsretten. Til trods for den grundlæggende betydning, kausalitetskravet har for den erstatningsretlige ansvarslære, er det i flere henseender uklart, hvad der…

 • Aktiebolagslagen : en kommentar - kapitel 7-10

  Aktiebolagslagen : en kommentar - kapitel 7-10
  av Erik Nerep, Per Samuelsson, Johan Adestam

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789176106822

  Detta är en kommentar till aktiebolagslagen kapitel 7-10. Den första svenska aktiebolagslagen tillkom år 1848. Denna följdes sedermera av nya aktiebolagslagar 1895 och 1910. Efter Kreugerkraschen på 1930-talet inleddes ett nytt lagstiftningsarbete s…

 • Sikkerhed i løsøre

  Sikkerhed i løsøre
  av Anders Ørgaard

  Häftad - 2017 - Danska - ISBN: 9788761939302

  Bogen behandler de centrale spørgsmål vedrørende sikkerhed i løsøreaktiver.Bogen dækker således følgende emner:PanteretBestanddele og tilbehørVirksomhedspantEjendomsforbeholdEjendomsovergangTilbageholdsretBogen er en studiebog, men den har også rele…

 • JO om Polis och Åklagare :

  JO om Polis och Åklagare :
  av Per Lagerud

  Inbunden - 2014 - Svenska - ISBN: 9789176105016

  JO om polis och åklagare innehåller en unik sammanställning av omkring 2 100 JO-beslut sedan slutet av 1940-talet och ger en överskådlig och informativ bild av vad JO har uttalat i en mängd frågor rörande bl.a. förundersökning och tvångsmedel, allmä…

 • Kaution og tredjemandspant

  Kaution og tredjemandspant
  av Hans Helge Beck Thomsen, Claus Rohde

  Häftad - 2017 - Danska - ISBN: 9788761938756

  Bogen indeholder en opdateret behandling af de væsentligste dele af dansk kautionsret, herunder de dele af dansk garantiret, der i realiteten er kautionsret. Endvidere behandles solidarisk hæftelse mellem hovedskyldnere, herunder hvor hæftelsen…

 • Skatteret

  Skatteret
  av Henrik Kure

  Häftad - 2015 - Danska - ISBN: 9788761937445

  Kompendiet gennemgår systematisk de centrale dele af skatteretten i oversigtsform:Skattepligt til Danmark for personer, selskaber, foreninger og fonde samt international dobbeltbeskatningDen skattepligtige indkomst, herunder beregning af personlige…

 • Selskabsloven

  Selskabsloven
  av Lars Bunch & Søren Corfixsen Whitt

  Inbunden - 2018 - Danska - ISBN: 9788761940186

  Praktisk opslagsværk til rådgivere om kapitalselskaber Selskabsloven med kommentarer er tilrettelagt som et opslagsværk til brug i arbejdet med at anvende - og formidle - selskabslovens regelsæt og herunder give indsigt i den administrative praksis.…

 • Forvaltningsret med et digitalt perspektiv

  Forvaltningsret med et digitalt perspektiv
  av Per Byrge Sørensen

  Häftad - 2017 - Danska - ISBN: 9788761938787

  Normal 0 21 false false false DA X-NONE X-NONE Bogen beskriver de forvaltningsretlige regler og principper i lyset af de digitaliserede forretningsgange, som myndighederne i dag benytter sig af. Det undersøges, om de…

 • Ugeskrift for Retsvæsen 2018 Årsudgave

  Ugeskrift for Retsvæsen 2018 Årsudgave

  Inbunden - 2019 - Danska - ISBN: 9788761940704

  UfR Årsudgaven 2018 samler årets numre af Ugeskrift for Retsvæsen. Med årsudgaven er du sikker på at have alle de væsentligste domme fra Højesteret, Sø- og Handelsretten og landsretterne. Desuden får du også en omfattende litterær afdeling med inter…

 • Sekundær EU-opholdsret

  Sekundær EU-opholdsret
  av Bassah Khalaf

  Häftad - 2016 - Danska - ISBN: 9788761937766

  Bogen indeholder en retsdogmatisk undersøgelse af EU-Domstolens praksis vedrørende unionsborgeres adgang til familiesammenføring i deres eget hjemland på baggrund af EU-retten, dvs. den sekundære fri bevægelighed. Helt overordnet afdækkes:Hvilke ret…

 • EU-Ret. Fri bevægelighed

  EU-Ret. Fri bevægelighed
  av Ulla Neergaard, Ruth Nielsen

  Häftad - 2018 - Danska - ISBN: 9788761940438

  Få en grundlæggende viden om gældende EU-ret om fri bevægelighedDenne bog giver en fremstilling af principperne om, dynamikken i og hovedstrukturen af gældende EU-ret om fri bevægelighed. Den kan lidt forenklet siges at handle om EU’s økonomis…

 • Insolvensprocesret

  Insolvensprocesret
  av Lars Lindencrone Petersen, Torben Kuld Hansen

  Häftad - 2014 - Danska - ISBN: 9788761934987

  En praktisk gennemgang af de processuelle regler, der omgiver skifteretternes behandling af sager om konkursboer og rekonstruktion. Forfatterne gennemgår konkurslovens regler om behandlingen af konkursbegæringer og -boer samt selskabslovens regler o…

 • Bestikkelse og korruption

  Bestikkelse og korruption
  av Christian Bredtoft Guldmann

  Häftad - 2017 - Danska - ISBN: 9788761938602

  Bestikkelse og korruption indeholder en beskrivelse af danske, engelske og amerikanske regler og retspraksis vedrørende bestikkelse, særligt med henblik på erhvervslivets forhold. Endvidere indeholder bogen en beskrivelse af og inspiration til etabl…

 • Den dokumentvillkorade garantin :

  Den dokumentvillkorade garantin :
  av Johan Adestam

  Inbunden - 2015 - Svenska - ISBN: 9789176105030

  I samband med genomförande av avtal är det vanligt att en tredje part på uppdrag av den ena avtalsparten utfärdar en garanti till den andra. Särskilt vid internationell handel förekommer det att garantier utformas på det sättet att garanten åtar sig…

 • Ansvarssuccession ved forurenede ejendomme

  Ansvarssuccession ved forurenede ejendomme
  av Peter Pagh

  Häftad - 2014 - Danska - ISBN: 9788761935014

  Ansvarssuccession ved forurenede ejendomme- med kommentarer til Jordforureningslovens kapitel 4 B & Miljøbeskyttelseslovens § 35 c om basistilstandsrapport I hvilken udstrækning kan en ny ejer af en ejendom eller en virksomhed blive gjort ansvar…

 • Ligningsvejledningen 2020 / Den juridiske vejledning, sæt

  Ligningsvejledningen 2020 / Den juridiske vejledning, sæt

  Pocket - 2020 - Danska - ISBN: 9788761941824

  Den juridiske vejledning/Ligningsvejledningspakken 2020 består af 6 bind, der kan købes som et samlet sæt:PersonbeskatningErhvervsbeskatningSelskabs-, fonds- og foreningsbeskatningKapitalgevinstbeskatningDobbeltbeskatningDødsbobeskatningDer er i all…

 • Tegning og fuldmagt

  Tegning og fuldmagt
  av Lennart Lynge Andersen, Peer Schaumburg-Müller

  Häftad - 2010 - Danska - ISBN: 9788761927927

  Erhvervslivet indgår aftaler på mange måder og på forskellig måde. Antallet af aftaler er betydeligt gående fra salg af en pakke krydderboller til kontrahering om tog til en ny metro. Undertiden er der spørgsmål, om virksomheden/selskabet kan spring…

 • Offentlig revision i det 21. århundrede

  Offentlig revision i det 21. århundrede
  av Rolf Elm-Larsen og Gitte Korff (red.)

  Pocket - 2015 - Danska - ISBN: 9788761935489

  Den offentlige revision er organiseret meget forskelligt ved begyndelsen af det 21. århundrede. Revisionen indgår i forskellige styringssammenhænge og tilgodeser forskellige formål og brugere. Samtidig er revisionen blevet mere standardiseret, idet…

 • Moms 2

  Moms 2
  av Søren Engers Pedersen, Merete Andersen, Linda-Sophia Danielsen

  Häftad - 2016 - Danska - ISBN: 9788761938411

  Samlet fremstilling af momslovens fritagelsesbestemmelser og den gældende retstilstand på området.Bogen gennemgår grundigt de områder og aktiviteter, som er fritaget for moms uden adgang til momsfradrag. Lovgivning og retspraksis analyseres for at f…

 • Finansieringsret

  Finansieringsret
  av Henrik Kure

  Inbunden - 2018 - Danska - ISBN: 9788761940346

  Bogen handler om de juridiske aspekter af kapitalselskabers finansiering og er den første samlede fremstilling i dansk ret af reglerne om egen- og fremmedfinansiering. De enkelte emner, der behandles i bogen, er i betydeligt omfang inspireret af pra…

 • Skatteretten 2

  Skatteretten 2
  av Jan Pedersen, Malene Kerzel, Jane Ferniss

  Inbunden - 2019 - Danska - ISBN: 9788761940292

  Hånd- og lærebog om erhvervsbeskatningen og beskatningen af selskaber og andre juridiske personer og deres deltagere. Skatteretten 2 udkommer nu i 8. udgave og udgør sammen med Skatteretten 1 en samlet og dybtgående fremstilling af dansk indkomstska…

 • Miljøret

  Miljøret
  av Mogens Moe, Jacob Brandt

  Häftad - 2015 - Danska - ISBN: 9788761936448

  Overblik over miljøretten i Danmark med praktisk fokusHensigten med bogen er at give overblik over de mange og komplekse regelsæt, der regulerer fysisk planlægning, miljø og natur i Danmark.Bogen dækker det, der i Danmark normalt opfattes som miljøs…