Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Din sökning gav mer än 5000 träffar. Endast de första 5000 träffarna kan visas. Klicka på titeln för mer information eller lägg den i din kundvagn direkt. Om Du inte hittar titeln vid sökning se Söktips

Fördjupa min sökning

 • Polishandboken

  Polishandboken
  av Andreas Elmebo, Fredrik Kärrholm

  Flexband - 2020 - Svenska - ISBN: 9789147140084

  Polishandboken är en lättläst sammanfattning av den enskilde polisens befogenheter och skyldigheter: Vad som ska, kan och bör göras. Hur det görs och avrapporteras. I den sjätte upplagan har både innehåll och lagtext uppdaterats.Läs merPolisens arbe…

 • Introduktion till straffrätten

  Introduktion till straffrätten
  av Suzanne Wennberg

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789139209294

  Introduktion till straffrätten är en lärobok som vänder sig till läsare som helt saknar förkunskaper i straffrätt. I denna bok ges en översiktlig framställning av väsentliga delar av straffrätte…

 • Straffrättens påföljdslära

  Straffrättens påföljdslära
  av Josef Zila, Nils Jareborg

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789139209256

  STRAFFRÄTTENS PÅFÖLJDSLÄRA är avsedd som kurslitteratur om det straffrättsliga påföljdssystemet för juristutbildningens grundkurs i straffrätt. Själva påföljdsbestämningen s&au…

 • Brott och påföljder : en lärobok i straffrätt om Brottsbalken

  Brott och påföljder : en lärobok i straffrätt om Brottsbalken
  av Mats Dahlström, Anette Strand, Gösta Westerlund

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789172238022

  Brott och påföljder är en modern läro- och referensbok i straffrätt som blivit mycket uppskattad. Boken utkommer nu i sin sjunde reviderade upplaga.I bokens allmänna del kommenteras främst brottens rekvisit, förstadierna till samt medverkan vid brot…

 • Polislagen : en kommentar

  Polislagen : en kommentar
  av Nils-Olof Berggren, Johan Munck

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789139116813

  Polislagen. En kommentar utkommer nu i sin trettonde upplaga. I boken beskrivs bland annat polisens uppgifter när det gäller brottsförebyggande arbete, övervakning och brottsutredning, skyldigheten att lämna allmänheten hjälp samt polisens befogenhe…

 • Rättegång. Tredje häftet

  Rättegång. Tredje häftet
  av Per Olof Ekelöf, Henrik Edelstam, Torleif Bylund, Mikael Pauli, Simon Andersson, Henrik Bellander

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789139208594

  Detta tredje häfte i serien Rättegång behandlar frågor som civilprocessuella säkerhetsåtgärder, straffprocessuella tvångsmedel, omröstning, domens rättskraft, rättegångskostnader samt tidsbestämmelser och delgivning. Denna åttonde upplaga har, såvit…

 • Trafikförfattningar 2020/21

  Trafikförfattningar 2020/21

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789139022275

  Trafikförfattningar ges här ut i fyrtioåttonde utgåvan.I årets utgåva, 2020/21, har viktiga ändringar skett i t.ex. förordning (EG) nr 561/2006, som rör bl.a. minimikrav om maximal daglig körtid…

 • Process- och straffrätt för juridisk översiktskurs

  Process- och straffrätt för juridisk översiktskurs
  av Lars Heuman

  Häftad - 2017 - Svenska - ISBN: 9789139207979

  Denna väletablerade bok ger genom sin pedagogiska framställning en god överblick över de processrättsliga och straffrättsliga regelsystemen.Boken behandlar: domstolsväsendet tvistemålsförfarandet reglerna om småmål summarisk betalningsprocess reklam…

 • Kriminalrättens grunder Provläs

  Kriminalrättens grunder
  av Petter Asp, Magnus Ulväng, Nils Jareborg

  Häftad - 2013 - Svenska - ISBN: 9789176788585

  Kriminalrättens grunder är en lärobok rörande straffrättens allmänna del. Boken fokuserar på de allmänna frågor som måste besvaras vid bedömande av huruvida brott förövats, dvs. på de ansvarsförutsättningar som ligger inom ramen för det så kallade b…

 • Offentlighet och sekretess inom polisen

  Offentlighet och sekretess inom polisen
  av Ulrika Rosén, Magnus Wahlund

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789172237810

  Offentlighet och sekretess inom polisen behandlar lagstiftningen kring offentlighet och sekretess med fokus på polisiär verksamhet. Författarna kommenterar och förklarar tillämpliga lagrum i tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslage…

 • Lag och rätt i trafiken

  Lag och rätt i trafiken
  av Håkan Fuhrman

  Häftad - 2017 - Svenska - ISBN: 9789144118949

  Att skapa trygghet och upprätthålla lag och ordning är Polisens främsta uppgift. Detta gäller på alla områden i samhället, inkluderat landets vägtransportnät. Dagligen färdas tusentals människor på landets vägar och när trafikanter inte följer lagar…

 • Förundersökning i brottmål

  Förundersökning i brottmål
  av Ove Bärgman, Stig Danielsson

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789172237407

  Då planerna med att uppdatera boken om förundersökning kom på tal, förklarade den ursprunglige författaren Stig Danielsson att han, på grund av sin höga ålder och sviktande hälsa, inte ansåg sig orka med detta. Arbetet med att färdigställa upplagan…

 • Författningssamling i polisrätt : 2020/2021

  Författningssamling i polisrätt : 2020/2021
  av Andreas Anderberg

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789139209546

  FÖRFATTNINGSSAMLING I POLISRÄTT 2020/21 samlar de mest centrala lagarna med relevans för den polisiära verksamheten. Här presenteras rättsnormer från olika rättsområden såsom t.ex. offentlig r&aum…

 • Straffansvar

  Straffansvar
  av Jack Ågren, Madeleine Leijonhufvud, Suzanne Wennberg

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789139208457

  "Straffansvar" är en lärobok i ämnet straffrätt. Boken presenterar regelsystemet i straffrättens allmänna del på ett sätt som ska ge förståelse för straffansvarets systematiska uppbyggnad och grund för lösning av straffrättsliga problem. I anslutnin…

 • Specialstraffrätten : en introduktion

  Specialstraffrätten : en introduktion
  av Josef Zila

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789139208914

  SPECIALSTRAFFRÄTTEN. EN INTRODUKTION är riktad till dem som söker en grundläggande information om den straffrättsliga regleringen utanför brottsbalken.I boken förklaras uppdelningen av svensk straffrätt i allmän straffrätt och specialstraffrätt. De…

 • Straffprocessuella tvångsmedel

  Straffprocessuella tvångsmedel
  av Gösta Westerlund

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789172237582

  Rättegångsbalken innehåller ett flertal olika straffprocessuella tvångsmedel som användsi brottsutredande syfte och för att man ska kunna få till stånd en rättegång vid misstankeom brott. Mest känt är troligen polisens rätt att gripa en person vilke…

 • Samhället och de unga lagöverträdarna

  Samhället och de unga lagöverträdarna
  av Lars Clevesköld, Birgit Thunved, Anders Thunved

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789139116752

  I boken beskrivs inledningsvis de allmänt brottsförebyggande insatser som särskilt avser unga människor. Härefter följer en beskrivning av samhällets åtgärder när ungdomar begår brott från det att misstanke om brott uppkommit till dess att domstolen…

 • Straffrätt för ekonomer

  Straffrätt för ekonomer
  av Petter Asp, Magnus Ulväng

  Häftad - 2015 - Svenska - ISBN: 9789176788974

  Straffrätt för ekonomer behandlar den straffrätt som är av särskild betydelse för ekonomer. I boken presenteras de allmänna förutsättningarna för straffansvar. Det redogörs också för de särskilda regler och principer som gör sig gällande när ett bro…

 • Brottsbalken : en kommentar. Del 1, (1-12 kap.) - brotten mot person och förmögenhetsbrotten m.m.

  Brottsbalken : en kommentar. Del 1, (1-12 kap.) - brotten mot person och förmögenhetsbrotten m.m.
  av Per Ole Träskman, Suzanne Wennberg

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789139209331

  BROTTSBALKEN DEL I (1-12 KAP.) Brotten mot person och förmögenhetsbrotten m.m. är en studentutgåva av del I av den s.k. brottsbalkskommentaren avsedd att användas som kurslitteratur i straffrätt i juristutbildningen. I…

 • Författningssamling i straffrätt : 2020

  Författningssamling i straffrätt : 2020

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789139209522

  Författningarna i denna samling har valts ut för att användasvid undervisningen i straffrätt på juristlinjen, men de kan ocksåanvändas för självstudier.Boken innehåller följaktligen de viktigaste författningarna grundlagar, lagar och förordningar på…

 • Straffrätt : en kortfattad översikt

  Straffrätt : en kortfattad översikt
  av Petter Asp, Magnus Ulväng

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789177370659

  Straffrätt – en kortfattad översikt är en introduktion till straffrätten som med hjälp av två konkreta exempel tydligt visar hur man går till väga för att lösa straffrättsliga problem. Boken syftar, genom att fokusera på tillvägagångssättet sn…

 • Brottsbalken : en kommentar. Del 2, (13-24 kap.) - brotten mot allmänheten och staten m.m.

  Brottsbalken : en kommentar. Del 2, (13-24 kap.) - brotten mot allmänheten och staten m.m.
  av Stefan Johansson, Hedvig Trost, Per Ole Träskman, Suzanne Wennberg

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789139209348

  BROTTSBALKEN DEL II (13-24 KAP.) Brotten mot allmänheten och staten m.m. är en studentutgåva av del II av den s.k. brottsbalkskommentaren avsedd att användas som kurslitteratur i straffrätt i juristutbildningen. I denna upp…

 • Brott och straff : en grundbok i straffrätt

  Brott och straff : en grundbok i straffrätt
  av Jack Ågren

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789139208525

  "Brott och straff. En grundbok i straffrätt" är en lärobok som i första hand riktar sig till dem som aldrig tidigare, eller endast i begränsad omfattning, studerat straffrätt. Den är avsedd att användas främst på introduktionskurser. Framställningen…

 • Och han sparkade mamma ... : trappanmodellen i möte med barn som bevittnar våld

  Och han sparkade mamma ... : trappanmodellen i möte med barn som bevittnar våld
  av Ami Arnell, Inger Ekbom

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789177412526

  Varje år upplever många barn att deras mamma blir svårt slagen och förnedrad av någon närstående. Denna bok presenterar en krissamtalsmodell för att stödja dessa barn: Trappanmodellen. Metoden har under de senaste åren fått stor spridning i Sverige.…

 • Specialstraffrätt

  Specialstraffrätt
  av Erik Svensson

  Häftad - 2021 - Svenska - ISBN: 9789177371304

  Specialstraffrätten omfattar alla straffrättsliga bestämmelser utanför brottsbalken. Flera av dessa bestämmelser tillämpas ofta i domstolarna. I boken kommenteras de centrala, särskilda strafflagarna: trafikbrottslagen, narkotikastrafflagen, skatteb…

 • Om straff och fängelser ? Om det avvikande svenska vägvalet på straffrättens område

  Om straff och fängelser ? Om det avvikande svenska vägvalet på straffrättens område
  av Bo Wennström

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789172238169

  Inget land i världen har den defensiva straffrätt som Sverige har. 1989 genomfördes en straffrättsreform vars uttalade syfte var att så få som möjligt skulle sitta i fängelse. Reformen hade sina rötter i det radikala 1970-talet. Det allmänna sades i…

 • A Song for the Dark Times

  A Song for the Dark Times
  av Ian Rankin

  Inbunden - 2020 - Engelska - ISBN: 9781409176978

  From the iconic Number One bestseller Ian Rankin, comes one of the must-read books of the year: A SONG FOR THE DARK TIMES 'Genius ... Only great novels capture the spirit of the age. This is one of them.' THE TIMES * * * * * 'He's gone...' When h…

 • The Invisible Rainbow

  The Invisible Rainbow
  av Arthur Firstenberg

  Häftad - 2020 - Engelska - ISBN: 9781645020097

  'This seminal book...will transform your understanding ...of the environmental and health effects of electricity and radio frequencies' Paradigm Explorer'Firstenberg is a pioneer in the sense that Rachel Carson was a pioneer.' Chellis Glendinning, P…

 • I arbete med våldsutsatta kvinnor : handbok för yrkesverksamma

  I arbete med våldsutsatta kvinnor : handbok för yrkesverksamma
  av Lisa Lundberg, Maria Eriksson, Josefin Grände

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789177411260

  Vad gör man som yrkesverksam om man misstänker att en kvinna utsätts för våld av sin partner? Hur kan man fråga om våld och vad kan man göra när kvinnor berättar.Detta är den tredje omarbetade upplagan. Boken tar upp hur man uppmärksammar signaler p…

 • Hets mot folkgrupp

  Hets mot folkgrupp
  av Hans-Olof Sandén

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789139023180

  Straffbestämmelsen om hets mot folkgrupp infördes i svensk rätt som en följd av andra världskrigets förföljelser. Sedan dess har den kommit att omfatta alltfler situationer och grupper av personer. Syftet är a…

 • Det vi kan stå för : Anders Breiviks advokat om rättegången, pressen, sitt

  Det vi kan stå för : Anders Breiviks advokat om rättegången, pressen, sitt
  av Geir Lippestad

  Inbunden - 2013 - Svenska - ISBN: 9789174993011

  Geir Lippestad var Anders Behring Breiviks huvudförsvarare i rättegångarna efter attacken mot regeringskvarteren och massakern på AUF:s sommarläger i juli 2011. Det vi kan stå för beskriver rättegången ur hans perspektiv. Lippestad inleder boken med…

 • Bevisprövning i brottmål

  Bevisprövning i brottmål
  av Christian Diesen

  Häftad - 2015 - Svenska - ISBN: 9789139207115

  Ska den tilltalade fällas för brottet eller ska han eller hon gå fri? Om detta kan det finnas skilda meningar i praktiken. Men även i teorin finns det olika uppfattningar, både om hur beviskravet ska uttryckas och om hur bevis­prövning bör ske. I Sv…

 • Beviskraft : metod för bevisvärdering i brottmål

  Beviskraft : metod för bevisvärdering i brottmål
  av Christian Dahlman

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789139021278

  Beviskraft handlar om sannolikhetsbedömningar i bevisvärdering. Boken identifierar ett antal vanliga tankefel och visar hur de kan undvikas med hjälp av bayesiansk metod. De tankefel som behandlas är bland annat förbiseende av alternativhypotes dubb…

 • Straffprocessuella tvångsmedel : när och hur får de användas?

  Straffprocessuella tvångsmedel : när och hur får de användas?
  av Gunnel Lindberg

  Inbunden - 2018 - Svenska - ISBN: 9789176105412

  Få rättsfrågor har så stor betydelse för den enskildes fri- och rättigheter och för personlig integritet som användandet av straffprocessuella tvångsmedel. Gunnel Lindbergs heltäckande bok redogör i detalj för när och hur de straffprocessuella tvång…

 • Psychological Science and the Law

  Psychological Science and the Law

  Inbunden - 2019 - Engelska - ISBN: 9781462538300

  Psychological research can provide constructive explanations of key problems in the criminal justice system--and can help generate solutions. This state-of-the-art text dissects the psychological processes associated with fundamental legal questions…

 • Det vi kan stå för : Anders Behring Breiviks advokat om rättegången, pressen, sitt arbete och sina värderingar

  Det vi kan stå för : Anders Behring Breiviks advokat om rättegången, pressen, sitt arbete och sina värderingar
  av Geir Lippestad

  Pocket - 2017 - Svenska - ISBN: 9789177018490

  »En fascinerande inblick i Breviks tänkande och de svåra moraliska avvägandena i arbetet att företräda honom.« | Expressen »En mycket stark bok, med en debatt som vi måste våga ta.« | Kristianstadsbladet Geir Lippestad var Anders Behring Breiviks hu…

 • Kriminalrätten Övningsmaterial

  Kriminalrätten Övningsmaterial
  av Annika Norée

  Häftad - 2012 - Svenska - ISBN: 9789139206484

  Läroboken Kriminalrätten. Övningsmaterial är i första hand avsedd som underlag för den lärarledda undervisningen i straffrätt på juristlinjen men kan också användas för självstudier. Förhoppningsvis kan boken vara till nytta även för andra än blivan…

 • Mutbrott

  Mutbrott
  av Thorsten Cars, Natali Engstam Phalén

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789139117193

  Sedan 1978 gäller för den offentliga och den privata sektorn gemensamma bestämmelser rörande givande och tagande av muta (korruption). Straffbestämmelserna i brottsbalken kompletteras av generalklausulen i marknadsförin…

 • Cassese's International Criminal Law

  Cassese's International Criminal Law
  av Antonio Cassese

  Häftad - 2013 - Engelska - ISBN: 9780199694921

  The third edition of Cassese's International Criminal Law provides a clear account of the main substantive and procedural aspects of international criminal law. Adopting a combination of the classic common law and more theoretical approaches to the…

 • LVU : lönsam kommunal människohandel

  LVU : lönsam kommunal människohandel
  av Ove Svidén

  Häftad - 2013 - Svenska - ISBN: 9789187507540

  LVU-Lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om Vård av Unga är en vacker fasad, tillkommen för att: ‘göra det som är bäst för barnen.‘ Men med en enkel LVU-etikett, kan ett kidnappat barn utnyttjas som handelsvara i kommunernas lönsam…

 • Dömda : om rättssäkerheten i Sverige

  Dömda : om rättssäkerheten i Sverige
  av Thérèse Juel

  Danskt band - 2019 - Svenska - ISBN: 9789186293659

  Allt började när en vän till Thérèse Juel blev dömd för ett sexualbrott. När hon granskade fakta i målet upptäckte hon mängder av motsägelser och orimligheter. Det skapade ett engagemang som 2010 resulterade i boken Fällda för sexövergrepp – o…

 • Klarspråk i domar

  Klarspråk i domar
  av Britt Björneke, Fredrik Bohlin, Marie Hagsgård, Maria Sundin

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789144143095

  Klarspråk - att göra en dom begriplig - är framför allt en fråga om demokrati och rättssäkerhet. Men fortfarande anför, uttalar, uppger, påtalar, framställer och yrkar man saker i juridiska texter, i stället för att säga, mena, anse, ange, framföra,…

 • Evidence-Based Policing

  Evidence-Based Policing
  av Cynthia Lum

  Häftad - 2017 - Engelska - ISBN: 9780198719946

  Today's police agencies are in a period of both crisis and reform as they try to improve their ability to deliver public safety to citizens in ways that are effective, legitimate, and sustainable. Evidence-based policing offers one such solution - a…

 • Processens ram i brottmål : om gärningsbegreppet, ändring och justering av åtal m.m.

  Processens ram i brottmål : om gärningsbegreppet, ändring och justering av åtal m.m.
  av Roberth Nordh

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789177370031

  Bokserien Praktisk process belyser centrala områden inom processrätten, såsom formulering av yrkanden och grunder, rättegångshinder, bevisfrågor, domens rättskraft osv. Praktisk Process vänder sig främst till praktiskt verksamma jurister och till st…

 • Crisis Negotiations

  Crisis Negotiations
  av Michael J. McMains

  Häftad - 2020 - Engelska - ISBN: 9781138585522

  Crisis Negotiations: Managing Critical Incidents and Hostage Situations in Law Enforcement and Corrections, the sixth edition, is an invaluable resource for mitigating, managing, or responding to high risk negotiation incidents.This revision include…

 • Crisis Negotiations

  Crisis Negotiations
  av Michael J. McMains

  Inbunden - 2020 - Engelska - ISBN: 9781138585515

  Crisis Negotiations: Managing Critical Incidents and Hostage Situations in Law Enforcement and Corrections, the sixth edition, is an invaluable resource for mitigating, managing, or responding to high risk negotiation incidents.This revision include…

 • Hoover Crips

  Hoover Crips
  av Steven R. Cureton

  Häftad - 2008 - Engelska - ISBN: 9780761838883

  Hoover Crips is the product of field interviews with Crip gang members in South Central Los Angeles, California. Older gang members offer a dramatic portrayal of their life experiences within a social world beset by gangster politics. The book revea…

 • Polisers rätt till våld

  Polisers rätt till våld
  av Annika Norée

  Häftad - 2008 - Svenska - ISBN: 9789139109075

  Kännetecknande för poliser är att de har en särskild rätt att använda våld för att fullgöra sina uppgifter, en laga befogenhet som det heter. Denna rätt till våld står till buds när smidigare utvägar att lösa uppgifterna saknas. Dessutom har poliser…

 • Ordningsstörande brott ? En studie av brottsbalken och annan lagstiftning, särskilt polislagen

  Ordningsstörande brott ? En studie av brottsbalken och annan lagstiftning, särskilt polislagen
  av Gösta Westerlund, Maria Emanuelsson, Magnus Wahlund

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789172238114

  Ordningsstörningar – ofta i förening med våld och skadegörelse – sker ibland av deltagare i folksamlingar. Olika persongrupper, där deltagarna inte alltid är nyktra, väljer att störa allmän ordning genom att tillgripa våld för att protes…

 • Bokföringsbrott och bokföringslagen

  Bokföringsbrott och bokföringslagen
  av Henric Fagher, Anna Göransson

  Häftad - 2021 - Svenska - ISBN: 9789139116219

  Frågor om bokföring och ansvar för fel och brister i densamma är ständigt aktuella. Ingen har väl undgått pensionsskandalerna i Allra, härvan kring fotbollsklubben Östersunds FK eller det organiserade f…

 • Trafikkommentarer

  Trafikkommentarer
  av Maria Ceder, Erik Olsson, Eva Römbo, Åsa Ståhl

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789139117490

  I den tionde upplagan av Trafikkommentarer kommenteras de centrala författningarna i svensk vägtrafiklagstiftning, bland annat vad gäller trafikregler, den yrkesmässiga trafiken och krav på fordon och förare. I alla EU…