Denna webbshop är stängd för köp.
Klicka här för mer information

Bolags-, handels- & konkurrensrätt

Din sökning gav mer än 5000 träffar. Endast de första 5000 träffarna kan visas. Klicka på titeln för mer information eller lägg den i din kundvagn direkt. Om Du inte hittar titeln vid sökning se Söktips

Fördjupa min sökning

 • Avtalsrätten : en introduktion

  Avtalsrätten : en introduktion
  av Christina Ramberg, Jan Ramberg

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789139209003

  Avtalsrätten. En introduktion är en koncentrerad lärobok i allmän avtalsrätt som i första hand vänder sig till handelsrättstudenter på universitet och högskolor samt till personer med uppgift att sluta avtal i näringsverksamhet. Boken behandlar avta…

 • Associationsrätten : en introduktion

  Associationsrätten : en introduktion
  av Svante Johansson

  Häftad - 2021 - Svenska - ISBN: 9789139209607

  Denna bok ger en översikt över den allmänna svenska associationsrätten, dvs. de regler som gäller för bolag och föreningar avseende associationernas interna förhållanden och relationen till utomstå…

 • Köprättens grunder

  Köprättens grunder
  av Peter Gerhard

  Häftad - 2021 - Svenska - ISBN: 9789147140862

  Köprättens grunder är främst avsedd att användas som grundläggande lärobok vid universitet och högskolor samt i olika yrkeskurser och företagsinterna utbildningar. Den lämpar sig också väl för var och en som på egen hand vill sätta sig in i köprätte…

 • Allmänna bestämmelser och andra standardkontrakt för byggsektorn

  Allmänna bestämmelser och andra standardkontrakt för byggsektorn

  Spiral - 2018 - Svenska - ISBN: 9789173338349

  Sverige har en lång tradition i fråga om standardavtal inom byggsektorn. Standardavtalen inom byggsektorn är gemensamt förhandlade av branschens aktörer.För att underlätta användningen och tillämpningen finns nu denna samlingsvolym utgåva 3 som inne…

 • Allmän köprätt

  Allmän köprätt
  av Johnny Herre, Jan Ramberg

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789139209010

  Allmän köprätt innehåller en samlad redogörelse för köprättsliga problem som uppkommer vid tillämpning av köplagen, internationella köplagen (CISG), konsumentköplagen och reglerna i 4 kap. jordabalken om fastighetsköp. Här behandlas det köprättsliga…

 • Allmän avtalsrätt

  Allmän avtalsrätt
  av Jan Ramberg, Christina Ramberg

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789139208990

  Denna bok behandlar bl.a. avtalsrättens huvudteorier, avtals ingående och ogiltighet, fastställande av avtals innehåll, betydelsen av ändrade förhållanden och konsekvenser av avtalsbrott. Nytt i denna upplaga är bl.a. vigilansprincipen, framtids- oc…

 • Speciell avtalsrätt II : kontraktsrätt, Andra häftet - Allmänna ämnen

  Speciell avtalsrätt II : kontraktsrätt, Andra häftet - Allmänna ämnen
  av Jan Hellner, Richard Hager, Annina H. Persson

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789139208549

  I denna bok behandlas den speciella avtalsrättens allmänna frågor på grundval bl.a. av köplagen. Här tas frågeställningar upp som är gemensamma för den speciella avtalsrättens avtalstyper: k&…

 • Bolag, föreningar, stiftelser : en introduktion

  Bolag, föreningar, stiftelser : en introduktion
  av Carl Hemström, Magdalena Giertz

  Häftad - 2014 - Svenska - ISBN: 9789139206408

  Denna bok vände sig till personer utan juridiska förkunskaper som vill - eller på grund av utbildningskrav måste - lära sig mer om bolagens, föreningarnas och stiftelsernas juridik. Bokens upphovsman till tidigare upplagor är professor emeritus Carl…

 • Markexploatering

  Markexploatering
  av Thomas Kalbro, Eidar Lindgren

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789139023197

  Temat för denna bok är markexploatering, det vill säga uppförande av bebyggelse och anläggningar för att på bästa sätt förnya och förbättra användningen av markområden. Exploate…

 • Handelsbolag och enkla bolag : En lärobok

  Handelsbolag och enkla bolag : En lärobok

  Häftad - 2021 - Svenska - ISBN: 9789139023838

  I denna bok presenteras i lättillgänglig form regelsystemet kring företagen i 1980 års lag om handelsbolag och enkla bolag (HBL). Båda bolagsformerna har stor praktisk betydelse. Inom den svenska varuhandeln och servicesek…

 • Speciell avtalsrätt II : kontraktsrätt, Första häftet - Särskilda avtal

  Speciell avtalsrätt II : kontraktsrätt, Första häftet - Särskilda avtal
  av Jan Hellner, Richard Hager, Annina H. Persson

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789139208532

  I denna bok behandlas den speciella avtalsrättens särskilda avtalstyper: köp av fast egendom, arbete på annans egendom, entreprenad, fraktavtal, hyra av lös egendom, immateriella tjänster, benefika avtal samt hyra av lokal.Boken är i första hand avs…

 • Offentlig upphandling : LOU och upphandlingsprocessen

  Offentlig upphandling : LOU och upphandlingsprocessen
  av Eva Lindahl Toftegaard

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789144133089

  Offentlig upphandling ger en gedigen översikt av det regelverk och de principer som styr offentlig upphandling och bidrar till en praktisk förståelse för LOU och upphandlingsprocessen. Här behandlas frågor rörande upphandling både före, under och ef…

 • Person och avtal : en kortfattad inledning till person- och avtalsrätten

  Person och avtal : en kortfattad inledning till person- och avtalsrätten
  av Per Henning Grauers

  Häftad - 2017 - Svenska - ISBN: 9789147113057

  En klar och koncis beskrivning av två grundläggande civilrättsliga rättsområden, nämligen personrätten och avtalsrätten. De båda områdena hänger samman genom att personrätten anger förutsättningarna för att en person ska kunna rättshandla överhuvudt…

 • Avtal : lärobok i allmän avtalsrätt

  Avtal : lärobok i allmän avtalsrätt

  Häftad - 2021 - Svenska - ISBN: 9789139023302

  Avtal är ett centralt och effektivt instrument för att åstadkomma en uppdelning av olika funktioner i samhället. Avtal utgör en grundläggande förutsättning inte bara för villkoren inom förmögen…

 • Svensk aktiebolagsrätt

  Svensk aktiebolagsrätt
  av Torsten Sandström

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789139209379

  Svensk aktiebolagsrätt handlar om en företagsform i centrum av det svenska näringslivet: aktiebolaget. Regler om detta finns i 2005 års aktiebolagslag (ABL). Boken tar sikte på regler om aktiebolagets bildande och upph&oum…

 • Rodhes aktiebolagsrätt

  Rodhes aktiebolagsrätt
  av Knut Rodhe, Rolf Skog

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789139022596

  Aktiebolagslagen ska tillämpas av närmare 700 000 aktiebolag. Lagen ändras fortlöpande. Bland senare, större reformer märks sänkningen av kravet på aktiekapitalets minsta storlek och avskaffandet av revisions…

 • Entreprenadjuridik

  Entreprenadjuridik
  av Rolf Höök

  Häftad - 2021 - Svenska - ISBN: 9789139204855

  Fastighets- och byggjuridik. Skildrar byggandets juridiska sida och ger en översikt av entreprenadformer och rättsliga regler med inriktning på projektering. Vidare behandlas upphandling av entreprenader beaktande reglerna om offentlig upphandling.

 • Upphandlingens grunder - en introduktion till offentlig upphandling och upphandling i försörjningssektorerna

  Upphandlingens grunder - en introduktion till offentlig upphandling och upphandling i försörjningssektorerna
  av Kristian Pedersen

  Häftad - 2019 - Svenska - ISBN: 9789172237599

  Den offentliga upphandlingen och upphandlingen i försörjningssektorerna i Sverige omsätter årligen uppskattningsvis drygt 683 miljarder kronor, vilket motsvarar omkring 17 procent av BNP. På många områden är det offentliga den i särklass största köp…

 • Köprätten : en introduktion

  Köprätten : en introduktion
  av Jon Kihlman

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789139209218

  Avtal om köp berör alla människor i samhället. Inom köprätten behandlas framför allt de problem som uppkommer om ett köpavtal inte får de resultat som parterna avsett. Det kan vara fråga om så…

 • Handelsrätt : juridik som analytiskt och strategiskt verktyg

  Handelsrätt : juridik som analytiskt och strategiskt verktyg
  av Johanna Norberg, Kjell Adolfsson

  Häftad - 2016 - Svenska - ISBN: 9789147111640

  Boken är speciellt framtagen för kurser som behandlar de regler och andra rättsliga förutsättningar som har betydelse för företag och företagande – kort sagt kurser i juridik för icke-jurister.Läs merBoken inleder med att förklara rättsgrunder…

 • Svensk associationsrätt i huvuddrag

  Svensk associationsrätt i huvuddrag

  Häftad - 2022 - Svenska - ISBN: 9789139209614

  Trettonde upplagan av Svensk associationsrätt är omarbetad med hänsyn till de lag- och praxisändringar som trätt i kraft respektive skett t.o.m. den 1 juli 2021. Boken handlar om de allmänna associationsformerna enkla b…

 • Föreningar : om ekonomiska och ideella föreningar samt något om stiftelser

  Föreningar : om ekonomiska och ideella föreningar samt något om stiftelser
  av Carl Hemström, Magdalena Giertz

  Häftad - 2011 - Svenska - ISBN: 9789197443456

  Nu utkommer en uppdaterad andra upplaga av boken "Föreningar". Denna bok är avsedd att utgöra ett komplement till Carl Hemströms bok Bolagens rättsliga ställning.I Bolagens rättsliga ställning behandlas reglerna om enkla bolag, handelsbolag, kommand…

 • Rättsfallssamling i associationsrätt : 2021/22

  Rättsfallssamling i associationsrätt : 2021/22

  Häftad - 2021 - Svenska - ISBN: 9789139023333

  Denna rättsfallssamling innehåller centrala rättsfall inom rättsområdet associationsrätt. Boken är primärt framtagen för kurser i associationsrätt vid universitet och högskola. Avsikten ä…

 • Kapitalskyddet i aktiebolag

  Kapitalskyddet i aktiebolag
  av Jan Andersson

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789172237957

  I den nya upplagan av Kapitalskyddet i aktiebolag behandlar författaren frågor om kravet på minsta aktiekapital liksom kapitalskyddets utformning, värdeöverföringsbegreppet, vinstutdelning, förvärv av egna aktier, minskning av aktiekapitalet, ogilti…

 • Företagsöverlåtelser : en introduktion till den legala processen

  Företagsöverlåtelser : en introduktion till den legala processen
  av Magnus Forssman

  Häftad - 2021 - Svenska - ISBN: 9789139022282

  Företagsöverlåtelser – en introduktion till den legala processen är en övergripande och praktiskt inriktad handbok avseende den legala processen vid överlåtelser av ej noterade aktiebolag. Boken fokuserar p…

 • Aktiebolagets grundproblem

  Aktiebolagets grundproblem
  av Clas Bergström, Per Samuelsson

  Häftad - 2021 - Svenska - ISBN: 9789139209171

  Boken är uppbyggd kring ett antal för aktiebolaget karakteristiska intressekonflikter (”grundproblem”). Framställningen fördjupas med hjälp av ekonomisk analys. Genom att kombinera ekonomi med rättsvetenskap…

 • Aktiebolagsrätt och aktiemarknadsrätt

  Aktiebolagsrätt och aktiemarknadsrätt
  av Karin Eklund, Daniel Stattin

  Häftad - 2021 - Svenska - ISBN: 9789177371076

  Aktiebolagsrätten och aktiemarknadsrätten är rättsområden där det händer mycket. För att behärska rättsområdena krävs både kunskap om de regler och principer som gäller och den bakgrund, med olika intressenter och intressekonflikter, som reglerna oc…

 • Författningssamling i associationsrätt : 2021/22

  Författningssamling i associationsrätt : 2021/22

  Häftad - 2021 - Svenska - ISBN: 9789139023340

  Denna författningssamling innehåller centrala författningar inom rättsområdet associationsrätt. Boken är primärt framtagen för kurser i associationsrätt vid universitet och högskola men kan &a…

 • Standardavtalsrätt

  Standardavtalsrätt
  av Ulf Bernitz

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789139208136

  Standardavtalsrätt är en sedan länge välkänd och ofta använd lärobok i avtalsrätt med särskild inriktning på användningen av standardavtal och kontrollen av oskäliga avtalsvillkor. Den behandlar både kommersiell avtalsrätt och konsumenträtt. Boken h…

 • Börsrätt

  Börsrätt

  Häftad - 2021 - Svenska - ISBN: 9789144141787

  Börsrätt är ett allmänt begrepp för regleringen av värdepappersmarknaden. I Sverige började börsrätten utvecklas i samband med EU-inträdet i mitten av 1990-talet. Under senare år har den genomgått en omfattande och snabb förändring. Utvecklingen bet…

 • Aktiebolagsrätt för revisorer

  Aktiebolagsrätt för revisorer
  av Carl Svernlöv, Peter Åkersten

  Häftad - 2017 - Svenska - ISBN: 9789139018599

  Aktiebolagsrätt för revisorer behandlar centrala områden inom aktiebolagsrätten som ofta är föremål för överväganden av revisorer och jurister, främst bestämmelserna om värdeöverföringar, låneförbud och kontrollbalansräkning men även ansvarsfrågor i…

 • Introduction to United States International Taxation

  Introduction to United States International Taxation

  Inbunden - 2021 - Engelska - ISBN: 9789403523859

 • Arbetsrättslig avtalsrätt

  Arbetsrättslig avtalsrätt
  av Tommy Iseskog

  Häftad - 2021 - Svenska - ISBN: 9789139023043

  ARBETSRÄTTSLIG AVTALSRÄTT behandlar alla avtalsrättsliga spelregler som måste beaktas vid träffande och tillämpning av avtal på arbetsmarknaden.Arbetsmarknadens olika relationer regleras genom avtal. Mellan en ar…

 • Bygg ikapp : för ökad tillgänglighet och användbarhet för personer med funktionsnedsättning

  Bygg ikapp : för ökad tillgänglighet och användbarhet för personer med funktionsnedsättning
  av Elisabet Svensson

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789179170301

  Bygg ikapp är en handbok och en uppslagsbok som innehåller information om gällande regler och fördjupad kunskap om vad som behövs för att göra miljön tillgänglig och användbar. Den innehåller också en mängd exempel på lösningar som uppfyller kraven…

 • Styrelse- och VD-ansvar i aktiebolaget : en introduktion

  Styrelse- och VD-ansvar i aktiebolaget : en introduktion
  av Carl Svernlöv

  Häftad - 2012 - Svenska - ISBN: 9789139206248

  På senare tid har stor uppmärksamhet riktats internationellt mot bolagsstyrningsfrågor. Frågor om aktiebolagets struktur och bolagsorganens befogenheter och skyldigheter har även aktualiserats i Sverige på senare år i kölvattnet av utländska och inh…

 • Kommersiell avtalsrätt

  Kommersiell avtalsrätt
  av 0

  Häftad - 1993 - Svenska - ISBN: 9789175985794

  Kompendium som behandlar delar av den allmänna avtalsrätten, främst från perspektivet av vad den bör iaktta som ingår avtal. Bl.a. uppmärksammas gränsområdet till associationsrätten, utvecklingen av avtalstyper genom standardavtal samt finansiering…

 • Entreprenad- och konsulträtt. Utg 9

  Entreprenad- och konsulträtt. Utg 9
  av Niklas Kåvius, Lars-Otto Liman, Martin Peterson, Claes Sahlin

  Häftad - 2016 - Svenska - ISBN: 9789173338080

  Boken ger grundläggande kunskaper, anpassade för byggandets vardag. Författarna beskriver rättsreglernas bakgrund och funktion och deras samspel med andra regler och med tekniska förhållanden.Denna nionde utgåva föranleds dels av att BKK, Byggandets…

 • Personligt ansvar : vid likvidationsplikt, värdeöverföringar, företrädaransvar samt skattefrågor vid obestånd

  Personligt ansvar : vid likvidationsplikt, värdeöverföringar, företrädaransvar samt skattefrågor vid obestånd
  av Kent Löfgren, Kerstin Fagerberg, Anders Lagerstedt, Roger Persson Österman, Bo Svensson

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789139116165

  Boken beskriver de regler i aktiebolagslagen, årsredovisningslagen och skatteförfarandelagen som kan medföra att aktieägare, styrelseledamöter och vd kan göras personligen ansvariga för bolagets förpliktelser…

 • The Anatomy of Corporate Law

  The Anatomy of Corporate Law
  av Reinier Kraakman

  Häftad - 2017 - Engelska - ISBN: 9780198724315

  This is the long-awaited third edition of this highly regarded comparative overview of corporate law. This edition has been comprehensively revised and updated to reflect the profound changes in corporate law and governance practices that have taken…

 • The Anatomy of Corporate Law

  The Anatomy of Corporate Law
  av Reinier Kraakman

  Inbunden - 2017 - Engelska - ISBN: 9780198739630

  This is the long-awaited third edition of this highly regarded comparative overview of corporate law. This edition has been comprehensively revised and updated to reflect the profound changes in corporate law and governance practices that have taken…

 • Boverkets byggregler : föreskrifter och allmänna råd. Ändringar t.o.m BFS 2020:4

  Boverkets byggregler : föreskrifter och allmänna råd. Ändringar t.o.m BFS 2020:4

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789179170394

  Den konsoliderade versionen av Boverkets Byggregler, BBR är en sammanställning av alla bestämmelser, från grundförfattningen BFS 2011:6, till den senaste ändringsförfattningen BFS 2020:4, BBR 29, som trädde i kraft den 1 september 2020.

 • Styrelsearbete i föreningar : ideella föreningar, ekonomiska föreningar, bostadsrättsföreningar, samfällighetsföreningar

  Styrelsearbete i föreningar : ideella föreningar, ekonomiska föreningar, bostadsrättsföreningar, samfällighetsföreningar
  av Björn Lundén

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789176952214

  STYRELSEARBETE I FÖRENINGAR handlar om hur det praktiska styrelsearbetet ska skötas på bästa sätt. Tonvikten ligger på juridiska frågor om t ex ledamöternas ansvar och om vilka bestämmelser som gäller för olika föreningsformer. Du får även praktiska…

 • Lag om offentlig upphandling : en kommentar

  Lag om offentlig upphandling : en kommentar
  av Jan-Erik Falk

  Häftad - 2020 - Svenska - ISBN: 9789172236837

  Den här boken är den fjärde upplagan av lagkommentaren som behandlar LOU. Den omfattar de bestämmelser som Sverige på grund av EU-medlemskapet ska införa till svensk rätt. Så har gjorts i Lag (2016:1145) om offentlig upphandling som implementerar Di…

 • Competition Law

  Competition Law
  av Richard Whish

  Häftad - 2021 - Engelska - ISBN: 9780198836322

  Whish and Bailey's Competition Law is the definitive textbook on this subject. An authoritative treatment of competition law is paired with an easy-to-follow writing style to make this comprehensive guide essential reading for law students, practiti…

 • Contract Law

  Contract Law
  av Mindy Chen-Wishart

  Häftad - 2018 - Engelska - ISBN: 9780198806356

  Written by a leading contract lawyer with extensive teaching experience, Contract Law takes a unique approach to a complex subject. Chen-Wishart combines academic rigour with an innovative visual approach, presenting the law with diagrams, flowchart…

 • Bostadsbestämmelser 2021

  Bostadsbestämmelser 2021
  av Magdi Dobi, Hans Örnhall

  Häftad - 2021 - Svenska - ISBN: 9789179170523

  Denna utgåva innehåller de ändringar av byggreglerna som har skett mellan 2018 och 2020. En bestämmelse kan vara lag, förordning, föreskrift, regel eller norm. En del av dessa är bindande, det vill säga ovillkorliga, en del bygger på mångårig erfare…

 • Allehanda om skadestånd i avtalsförhållanden

  Allehanda om skadestånd i avtalsförhållanden
  av Bertil Bengtsson, Harald Ullman, Sven Unger

  Inbunden - 2019 - Svenska - ISBN: 9789172237674

  ALLEHANDA OM SKADESTÅND I AVTALSFÖRHÅLLANDENbehandlar ett urval av frågor som bedömts vara av praktiskt intresse. Boken är avsedd att vara en hjälpreda i några av de mångahanda situationer som en stackars jurist kan ställas inför – eller, ännu…

 • Rättsfallsguiden : 216 viktiga avgöranden inom entreprenadrätten

  Rättsfallsguiden : 216 viktiga avgöranden inom entreprenadrätten

  Häftad - 2021 - Svenska - ISBN: 9789179170646

  Rättsfallsguiden presenterar referat av 216 domstolsavgöranden av särskild betydelse och intresse inom entreprenad- och konsulträtten och är avsedd att användas som uppslagsbok, guide och hjälpmedel för alla som arbetar inom entreprenadrättens områd…

 • Handelsbolag och enkla bolag : en lärobok

  Handelsbolag och enkla bolag : en lärobok
  av Torsten Sandström

  Häftad - 2018 - Svenska - ISBN: 9789139207573

  I denna bok presenteras i lättillgänglig form regelsystemet kring företagen i 1980 års lag om handelsbolag och enkla bolag (HBL). Båda bolagsformerna har stor praktisk betydelse. Inom den svenska varuhandeln och servicesektorn finns omkring 100 000…

 • Börsvolymen 2021/2022

  Börsvolymen 2021/2022

  Storpocket - 2021 - Svenska - ISBN: 9789188735485

  Boken samlar reglerna för börsbolag. Du hittar lagar, förordningar, EU-rätt, myndighetsföreskrifter och självregleringen på området. Få tillgång till prospekt-, marknadsmissbruksdirektivet och takeover-regler m.m. Börsvolymen är ämnesindelad och inn…

 • An Outline of the Law of Contract

  An Outline of the Law of Contract
  av G. H. Treitel

  Häftad - 2004 - Engelska - ISBN: 9780406972682

  The sixth edition of this classic text has been extensively updated and re-written to take into account all the legislative changes since the last edition. It examines thoroughly such legislation as the Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999,…